Полезно в ДВ (бр. 40 от 07.05.2024 г.)

В бр. 40 на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. Приети са промени в Имунизационния календар, съгласно които първата имунизация на новородените бебета срещу коклюш се прилага по-рано, месец и половина след раждането, а не както беше досега – след втория месец на бебето.

Обнародвано е и ПМС № 159 от 2 май 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. При подаване на заявление за отпускане на обезщетение за безработица по електронен път вече се допуска лицето да се идентифицира, както с издаден от НОИ персонален идентификационен код (ПИК), така и с други средства за електронна идентификация, определени в Закона за електронното управление. Друга промяна е, че при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от наследници на починало правоимащо лице, отпада изискването за представяне на удостоверение за наследници. В този случай административният орган – съответното териториално поделение на НОИ, се задължава служебно да набави необходимата информация относно наследодателя и кръга на неговите наследници. Това изменение влиза в сила от 31 март 2024 г.

Коментарите са затворени.