Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец май 2024 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО и ЗДДФЛ; Данъчно третиране на недокументирани разходи; Преобразуване на финансовия резултат    ; Злоупотреби съгласно ЗДДС – Наличие на „знание“; Погасителна давност;       Мерки срещу изпиране на пари

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
  2. Данъчно облагане на организаторите на хазартни игри
  3. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки – Правни изводи за фиктивен договор, който попада в хипотезата на чл. 16, ал. 1 ЗКПО – Основание за непризнаване на разход за неустойка – Основания по чл. 122, ал. 1, т. 1 и т. 2 ДОПК
  4. Данъчно третиране на недокументирани разходи на фирмата – Нарушения на счетоводното законодателство, изразяващи се в незаприхождаване на получените стоки в пълен размер и неотчитане на приходи при тяхната реализация – Констатирани обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ДОПК – Реализирани стоки по неосчетоводени фактури, като за тяхната продажба не са издавани документи и не са отчетени приходи от реализацията им, поради което е определена данъчната основа за облагане по ЗКПО и ЗДДС, вкл. стоки по неосчетоводени митнически декларации, реализирани на вътрешния пазар
  5. Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице – Приложение № 1 от Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г.
  6. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Дали предоставянето на карти от страна на задълженото лице на негови партньори – подизпълнители на транспортни услуги, съставлява услуга по смисъла на чл. 9, ал. 1 ЗДДС, за която дружеството е следвало да издаде фактури и да начисли ДДС – Хипотезата на бартер по смисъла на чл. 130 от ЗДДС
  7. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Право на приспадане на данъчен кредит при регистрация по чл. 100, ал. 2 от ЗДДС – Принцип на данъчен неутралитет
 • Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Наличие на „знание“ по смисъла на чл. 177, ал. 2 ЗДДС – Обстоятелства, които сочат, че действителните отношения между търговците надхвърлят рамките на обичайните делови отношения между доставчик и получател по доставката

 

  1. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  2. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
  3. Проекти, финансирани от програмите на Европейския съюз.  Данъци, мита и такси. Облагане с ДДС на инвестиционни проекти – Отказано право на приспадане на данъчен кредит на дружество (ДЗЗД – изпълнител на обществена поръчка) поради липса на доказани реални доставки на услуги – „аванс по договор“ (договор за възлагане на дейности по управление на проекта и извършване на консултантски услуги) – Претенция на ответника по касация за присъждане на разноски за касационната инстанция – Посочените в наредбата размери на адвокатските възнаграждения могат да служат единствено като ориентир при определяне служебно на възнагражденията, но без да са обвързващи
 • Регистрация по ЗДДС – Задължение за регистрация по ЗДДС при реализиране на изискуемия облагаем оборот за период от 2 последователни месеца – Включване на платена комисионна в облагаемия оборот – Представляват ли авансовите плащания облагаема доставка по смисъла на ЗДДС

 1. Специален ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първично селскостопанско производство
 2. Стоки и услуги, за които се прилага нулева или намалена ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Погасителна давност съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – Условие, че за да е налице хипотезата на чл. 171, ал. 2, т. 3 от ДОПК, не е достатъчно да е образувано наказателно производство, а е необходимо от изхода на наказателното производство да зависи установяването на задълженията на РЛ – При основателно възражение за изтекла абсолютна погасителна давност в хода на съдебното производство не е допустимо да се потвърди като законосъобразен РА, установяващ погасени по давност задължения – Задължението на съда да се произнесе по основанието и размера на задължението е ограничено с чл. 160, ал. 4, изр. второ от ДОПК само до хипотезите на изтекъл в хода на ревизията давностен срок и уважено възражение за давност – При съобразяване на разпоредбата на § 29 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение давностен срок не се прилага

Счетоводство. ГФО. Национални и международни стандарти

 1. Заявление за данни за заявител – З1
 2. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство
 3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
 4. Международен счетоводен стандарт (МСС) 7 Отчети за паричните потоци
 5. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 6. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на нематериалните активи – Преобразуване на финансовия резултат с отчетен разход за ползване на търговска марка по договор за лицензия – Непризнаване на разходи за персонал – доказателства, които да дават информация във връзка с издадените фактури за наем (лизинг) на персонал – Следва ли да бъдат признати като разход сумите за ДДС, реализирани до датата на регистрацията по ДДС

Труд и работна заплата

 1. Насърчаване на заетостта
 2. Национални програми и мерки за заетост
 3. Обучение на възрастни от Агенция по заетостта.  Придобиване на професионална квалификация

Сделки. Банки и финанси

 1. Вписване, заличаване и регистрация на финансови институции. Основни изисквания към дейността им
 2. Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
 3. Деклариране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП
 4. Изисквания към организаторите на хазартни игри
 5. Мерки срещу изпиране на пари

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2024 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. СПИСЪК на високорисковите трети държави със слабости в уредбите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
 6. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2024 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.