Държавен вестник, брой 46 от 31.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 46 от 31.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 46 от 31.05.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 от 23.05.2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 от 23.05.2024 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 на МС от 18.04.2016 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ и за приемане на нейния устройствен правилник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 от 23.05.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 от 23.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 на МС от 21.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 от 28.05.2024 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 на МС от 30.01.2023 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ)
НАРЕДБА за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 от 28.05.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2024 г. за осигуряване дейността на младежките центрове, създадени по програми, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 от 28.05.2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи
ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи

Министерство на околната среда и водите

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и Световната метеорологична организация, представляванa от Междуправителствения панел по изменение на климата, относно 61-вата сесия на Междуправителствения панел по изменение на климата

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
НАРЕДБА № 9 от 26.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
НАРЕДБА № 10 от 27.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование
НАРЕДБА № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-54 на НЗОК от 24.04.2024 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК

 

Коментарите са затворени.