Държавен вестник, брой 42 от 14.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 42 от 14.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 42 от 14.05.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за хазарта
ЗАКОН за хазарта
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 2 на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support) по програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби (Foreign Military Sales-FMS)

Президент на Републиката

УКАЗ № 141 за утвърждаване на длъжности във военните съдилища, изискващи висши офицерски звания, съгласно приложението
УКАЗ № 142 за удостояване на полковник Румен Любенов Петков, административен ръководител – председател на военно-апелативния съд, с висше военно звание „бригаден генерал“

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 08.05.2024 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 от 09.05.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 от 09.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 от 09.05.2024 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., по бюджета на Министерството на електронното управление

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3274-НС от 09.05.2024 г. относно обявяване на Ивайло Ангелов Иванов за народен представител в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в 49-ото Народно събрание

 

Коментарите са затворени.