Държавен вестник, брой 41 от 10.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 41 от 10.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 41 от 10.05.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
ЗАКОН за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
ЗАКОН за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
ЗАКОН за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16.01.2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание
ЗАКОН за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване
ЗАКОН за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за виното и спиртните напитки
ЗАКОН за стоковите борси и тържищата
ЗАКОН за експортното застраховане
ЗАКОН за измерванията
ЗАКОН за дейностите по предоставяне на услуги
ЗАКОН за предоставяне на финансови услуги от разстояние
ЗАКОН за медицинските изделия
ЗАКОН за потребителския кредит
ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на потребители
ЗАКОН за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите
ЗАКОН за националната стандартизация
ЗАКОН за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за Икономически и социален съвет
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за енергийната ефективност
ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси
ЗАКОН за индустриалните паркове
ВАЛУТЕН ЗАКОН
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за ограничаване изменението на климата
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за особените залози
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
ЗАКОН за храните
ЗАКОН за управление на агрохранителната верига
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за генетично модифицирани организми
ЗАКОН за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
ЗАКОН за опазване на земеделските земи
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за геодезията и картографията
ЗАКОН за отнемане на незаконно придобитото имущество
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
КОДЕКС на търговското корабоплаване
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Президент на Републиката

УКАЗ № 138 за освобождаване на бригаден генерал Станимир Христов Христов от длъжността командир на 2-ра механизирана бригада и назначаването му за началник на щаба на Сухопътните войски, считано от 6 май 2024 г.
УКАЗ № 139 за назначаване на полковник Мирослав Георгиев Костадинов за командир на 2-ра механизирана бригада, считано от 6 май 2024 г. и удостояването му с висше военно звание „бригаден генерал“, считано от 6 май 2024 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 07.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 07.05.2024 г. за откриване на Научноизследователски институт по иновативна медицинска наука – Inno Med Sci, в структурата на Медицинския университет – София

Министерство на външните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ за участие на Република България в Програмата на ОИСР за Украйна с доброволен финансов принос в размер 60 000 евро (117 350 лв.) между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга, сключено чрез размяна на писма от 17 и 21 август 2023 г.

Министерство на околната среда и водите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

Министерство на транспорта и съобщенията

ПРАВИЛНИК за допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на ДП „Ръководство на въздушното движение“
ПРАВИЛНИК за устройството, функциите и дейността на ДП „Ръководство на въздушното движение“
ИНСТРУКЦИЯ № 245 от 24.04.2024 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство на предтактическо и тактическо ниво
ИНСТРУКЦИЯ № 24 от 27.09.2013 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България
ИНСТРУКЦИЯ № 25 от 1.11.1999 г. за структурата и правилата за работа на Центъра за координиране използването на въздушното пространство на Република България

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР
НАРЕДБА № 8121з-1060 от 26.09.2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“
НАРЕДБА № 3 от 6.10.2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 6 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.
НАРЕДБА № 6 от 30.05.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.
НАРЕДБА № 10 от 27.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
НАРЕДБА № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

 

Коментарите са затворени.