Държавен вестник, брой 40 от 07.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 40 от 07.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 40 от 07.05.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 от 30.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Съвета за електронни медии за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 от 30.04.2024 г. за откриване на Институт за иновационни технологии за растително и почвено здраве (Institute of Innovation Technologies in Plant and Soil Health) като основно звено в структурата на Аграрния университет – Пловдив
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 от 30.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2024 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 от 30.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 от 30.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 от 30.04.2024 г. за изменение на Постановление № 98 на Министерския съвет от 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 на МС от 5.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 от 02.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 от 02.05.2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 от 02.05.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
РЕШЕНИЕ № 305 от 29.04.2024 г. за признаване на Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ за национално представителна организация
РЕШЕНИЕ № 306 от 29.04.2024 г. за признаване на Сдружение „Център за психологически изследвания“ за национално представителна организация
РЕШЕНИЕ № 307 от 29.04.2024 г. за признаване на Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ за национално представителна организация

Национална здравноосигурителна каса

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
НАРЕДБА № 11 от 22.10.2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3210-ЕП/НС от 02.05.2024 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Поправки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 на МС от 22.04.2024 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.