Държавен вестник, брой 39 от 01.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 39 от 01.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Брой 39 от 01.05.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България
ЗАКОН за българите, живеещи извън Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
КОДЕКС на международното частно право
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за допълнение на Закона за пътищата
ЗАКОН за пътищата
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи
ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания и иновациите
ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания
ЗАКОН за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите
ЗАКОН за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за признаване на професионални квалификации
ЗАКОН за убежището и бежанците
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за хората с увреждания

Президент на Републиката

УКАЗ № 137 за освобождаване на полковник Милен Анчев Русев от длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана, считано от 15.05.2024 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г.
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за противодействие на корупцията за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за работа с деца и ученици от уязвими групи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 от 29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 от 29.04.2024 г. за допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 от 29.04.2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Министерство на външните работи

ПРОТОКОЛ към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия
ПРОТОКОЛ към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Кралство Швеция

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 11553 от 23.11.2023 г. по административно дело № 3194 от 2023 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

 

Коментарите са затворени.