Полезно в ДВ (бр. 38 от 30.04.2024 г.)

В новия брой 38 на Държавен вестник се обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Приетите промени произтичат от въведената в ЗДДС възможност за лице, избрало да използва в търговски обект софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от закона, да може да регистрира и отчита извършваните от него доставки/продажби в този търговски обект чрез издаване на фискален бон, генериран в електронен вид, който се предоставя на получателя по електронен път (чл. 118, ал. 21). Нормата не е задължителна за прилагане, а е алтернативна възможност за тези задължени лица да предоставят фискалния бон в електронен вид, вместо на хартиен носител. Целта е привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с разпоредбата на чл. 118, ал. 21 от ЗДДС, като за целта регламентира условията, реда и начина на предоставяне на бона, генериран в електронен вид. По този начин икономическите оператори ще могат, използвайки съвременни технологични решения и начини на комуникация, да генерират в електронен вид и предоставят по електронен път (на електронен адрес, мобилно приложение и др.) на своите клиенти фискалния бон, доказващ регистрираната продажба на закупената стока, съответно услуга.

Коментарите са затворени.