Полезно в ДВ (бр. 37 от 26.04.2024 г.)

В новия брой 37 на Държавен вестник се обародва Решение за приемане на Национална здравна стратегия 2030.

Визията на приетата стратегия се състои в това, през 2030 г. България да е държава, създаваща оптимални условия за реализация на пълния здравен потенциал на всички свои граждани през целия им живот. Да бъде утвърден модел на здравеопазване, който поставя по-голям акцент върху профилактиката и промоцията на здравето, който е персонализиран и използва цифровите технологии. Здравната система да бъде устойчива на бъдещите промени, лесно достъпна за всички при универсално здравно покритие, осигуряващо качествени основни здравни услуги и безопасни, ефективни и качествени лекарства и ваксини. Хората, ползващи системата на здравеопазване, да имат възможност за информиран избор и участие във вземането на решения, свързани със личното и обществено здраве. А хората, работещи в системата на здравеопазването да имат възможност за професионално развитие и благополучие и са уважавани членове на обществото.

Стратегическите цели на стратегията се изразяват в:

  1. Устойчиво подобряване на здравето и среда, подкрепяща здравето;
  2. Ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати;
  3. Гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата.

В настоящия брой се обнародва приемането на Доклада за дейността на Временната комисия към 49-ото Народно събрание по повод Споразумението между „Булгаргаз“ – ЕАД, и турската енергийна компания „БОТАШ“, подписано на 3 януари 2023 г. в гр. София.

Обнародва се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за услови­ята и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта.

Целта на промените е да се отстранят несъвършенствата и непълнотите в съществуващата нормативна уредба, както и да се прецизират разпоредбите с цел практическото им прилагане. Те са съобразени с приоритетите на националната политика за младежта, както и с отчетените потребности за усъвършенстване на процедурите и разширяване на възможностите за по-широк кръг бенефициери.

Измененията в нормативния акт коригират текстовете, касаещи невъзможността общини с население над 10 хиляди души и училища, функциониращи в общини с население над 15 хиляди души да бъдат възможни бенефициери по националните програми за младежта. Това ще даде възможност на по-широк кръг от бенефициери да реализират проекти в полза на младежта, да изпълняват целите на политиката, постигане на заложените индикатори по програмите, а също така и обхвата в териториален план на млади хора в дейности и услуги.

Целта на подобряването на действащите процедури в подзаконовия нормативен акт е повишаване на ефекта от прилагането на националните програми за младежта като основен инструмент за изпълнение на държавната политика за младежта, за насърчаване на личностното, социалното и професионално развитие и реализация на младите хора в страната.

Коментарите са затворени.