Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец април 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Задължени лица за данък върху добавената стойност. Годишен оборот – Различно третиране на данъчнозадължените лица

Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане  и Международните счетоводни стандарти. Облагаеми сделки – Данъчна основа – Себестойност. Плащане на акциз – унищожаване или безвъзвратна загуба на стока; Ограничение на свободата на установяване – Борба със злоупотребите и с изкуствените договорености

Данъчна политика

 1. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика – Акцизи — Възникване на задължение за плащане на акциз — Освобождаване за потребление — Пълно унищожаване или безвъзвратна загуба на стока, поставена под режим на отложено плащане — Разрешение на компетентните органи на държавата членка — Безвъзвратна загуба, причинена поради лека небрежност на служител на лицензирания складодържател — Понятия за „непредвидими обстоятелства“ и „непреодолима сила“
 2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика (вкл. преюдициално запитване от български съд) – 1. Сделки по отпускане на кредит – Продажба на търг на заложени вещи – Единна доставка – Характер на дадена доставка като основна или акцесорна; 2. Ваучери, предоставяни по електронен път – Ваучери за конкретна цел и ваучери за множество различни плащания – Предплатени карти или кодове на ваучери за закупуване на цифрово съдържание, придружени с идентификатор „държава“, който прави въпросното цифрово съдържание достъпно само в съответната държава членка
 3. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност – Специален режим за малките предприятия – Годишен оборот – Различно третиране на данъчнозадължените лица – Национална правна уредба, която задължава по ДДС лице в случай на късно подаване на заявление за регистрация – Санкционен характер
 4. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика
 5. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие – Свобода на установяване – Дружество, което е установено в една държава членка, но извършва дейността си в друга държава членка – Национална правна уредба, предвиждаща прилагането на правото на държавата членка, в която дружеството извършва дейността си – Ограничение на свободата на установяване – Защита на интересите на кредиторите, на миноритарните съдружници и на работниците и служителите – Борба със злоупотребите и с изкуствените договорености

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Анализ на Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС / МСФО
 2. Договаряне и планиране на одита на финансовите отчети – разяснения
 3. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 4. Насоки на ЕSMA относно прилагане на стандартите за финансова информация. Общи приоритети за прилагане
 5. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 6. Счетоводно отчитане, данъчно третиране, третиране по ДДС и европейски правила при безвъзмездните сделки – Облагаеми сделки – Употреба на актив на предприятие, предоставен безплатно на друго данъчнозадължено лице – Данъчна основа – Себестойност – Ограничение само до разходите, върху които е начислен ДДС

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари – Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Задължени субекти – Предоставяне на адрес на управление – Собственик на недвижим имот, сключил договори за наем с юридически лица – Регистриране на адреса на управление на юридическите лица на адреса на този недвижим имот – Понятия „доставчик на услуги по доверително или дружествено управление“, „адрес на управление“ и „сходна услуга“
 3. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Принципи на правото на Съюза — Принцип на лоялно сътрудничество — Процесуална автономия — Принципи на равностойност и на ефективност — Принцип на съответстващо тълкуване на националното право — Последващ акт на конституционен съд, с който се установява несъвместимостта с конституцията на разпоредба от националното право, въз основа на която е постановено това съдебно решение — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Неприсъствено съдебно решение — Липса на служебна проверка дали договорните клаузи евентуално са неравноправни

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество – А12
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско обединение по икономически интереси със седалище в Република България – А10
 3. Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава-членка – А11

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Индекси на равнища на цени за основни групи потребителски стоки и услуги, (ЕС-27_2020 = 100)
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2024 г.
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.