Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец април 2024 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Доставки и придобивания в ЗДДС – Спряно с определение на ВАС касационно производство и отправено преюдициално запитване до Съда на ЕС;

Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване; Разходи за инвестиции; Имуществени вреди от отменени като незаконосъобразни ревизионни актове; Бюджетни процедури за 2024 г.

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Право на приспадане на данъчен кредит за извършени сделки, свързани с покупко-продажба на недвижими имоти преди регистрацията по ДДС – Разходи за инвестиции, направени преди и по време на действителното функциониране на предприятието – Невъзможност за използване на стоките или услугите, довели до приспадане, за последващи облагаеми доставки
  2. Данъчно облагане и мениджмънт – Отговорност за непогасени публични задължения по ал. 2 и ал. 4 на чл. 19 ДОПК – Укриване на действителния размер на финансовия резултат и на корпоративния данък в годишните данъчни декларации по чл. 92 ЗКПО, като декларираният СФР не е преобразуван в посока увеличение със сума, представляваща прикрит като допълнителна парична вноска на съдружник приход
  3. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове
  4. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим – А14
  5. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – 1. Право на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗДДС и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС, във връзка с чл. 9, ал. 1 ЗДДС – Нерелевантни за правото на данъчен кредит на ревизираното лице са действията или бездействията на доставчиците, вкл. материалната, техническата и кадровата им обезпеченост; 2. Дали предоставянето на карти от страна на задълженото лице на негови партньори – подизпълнители на транспортни услуги, съставлява услуга по смисъла на чл. 9, ал. 1 ЗДДС, за която дружеството е следвало да издаде фактури и да начисли ДДС – Бартер по смисъла на чл. 130 от ЗДДС
  6. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Неправомерно начислен данък – практика
  7. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
  8. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност – Спряно с определение на ВАС касационно производство и отправено преюдициално запитване до Съда на ЕС, по което е образувано дело С-620/21 г. – За да бъде определена една услуга като социална, тя трябва да отговаря на определението на § 1, т. 6 от ДР на ЗСП, но освен това трябва да има социален характер и съгласно действащото законодателство – Дали услугите, документирани в процесните фактури, издадени от РЛ представляват социални услуги по смисъла на закона и дали същите са освободени съгласно чл. 40, т. 1 от ЗДДС
  9. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 • Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Непризнато право на данъчен кредит поради наличие на доказателства за участие на доставчика в схеми, които не отразяват реални стопански операции – Несъответствие между реално извършена стопанска операция и нейното документално оформяне – Липсата на извършено плащане като косвено доказателство относно реалността на доставката

 

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
 2. Съдебно обжалване на актовете, издавани от органите по приходите и отговорност на държавата за вреди – Обезщетение за причинени имуществени вреди от отменени като незаконосъобразни ревизионни актове, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за изготвяне на жалби пред административния орган, както и на законната лихва – Предпоставки по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ за основателност на иска
 3. Таблица за нарушения и наказания по ДОПК

Счетоводство. ГФО. Национални и международни стандарти

 1. Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване
 2. Годишни отчети при счетоводното приключване
 3. Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет на предприятието по МСФО
 4. Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици – Б7
 5. Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел – А18
 6. Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация – А7
 7. Заявление за изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ – Ж1
 8. Заявление за обявяване на актове – Г1
 9. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети – Г2
 10. Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч – Г3
 11. Независим финансов одит

Труд и работна заплата

 1. Работа от разстояние – същност, особености, ред за полагане

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Данни за осигуреното лице – правила и примери за попълване
 2. Декларация към чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя – Приложение № 2
 3. Декларация по чл. 7 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – Приложение № 3
 4. Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи – Приложение № 18
 5. Заявление-декларация за отпускане на гарантирано вземане по ЗГВРСНР – Приложение № 4
 6. Подаване на данни за осигурените лица – Право за заличаване на данни, подадени по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО – Осигуряване на работници по трудови договори, сключени на територията на РБългария, които са полагали труд в друга държава-членка – Значение на израза „което обичайно осъществява дейността си в нея“ – Гарантиране правата на осигуреното лице, дори работодателят-осигурител да не е осъществявал стопанска дейност за периода на осигуряването му
 7. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика

Сделки. Банки и финанси

 1. Пренасяне през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях за или от трета страна

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2024 г.
 2. Възникване и прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители. Формиране на брутното им месечно възнаграждение.  Общественото и здравното им осигуряване – Прекратяване на служебно правоотношение на основание чл. 106, ал. 1, т. 6 от ЗДСл – Неоснователно приравняване на възстановяването на заемана длъжност при отмяна на уволнение на възникване на служебно правоотношение

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 4. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 5. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.