Нова Европейска финансова практика – април 2024 г.

Решения от месец април

дело С-582/21 от 9 април 2024 година

Принципи на правото на Съюза — Принцип на лоялно сътрудничество — Процесуална автономия — Принципи на равностойност и на ефективност — Принцип на съответстващо тълкуване на националното право — Последващ акт на конституционен съд, с който се установява несъвместимостта с конституцията на разпоредба от националното право, въз основа на която е постановено това съдебно решение — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Неприсъствено съдебно решение — Липса на служебна проверка дали договорните клаузи евентуално са неравноправни

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Молба за ново разглеждане на дело, приключило с влязло в сила неприсъствено решение. Сила на пресъдено нещо. Основания за ново разглеждане на дело. Тълкуване на националното право в съответствие с правото на Съюза. ДЕС и принципът на равностойност се тълкуват, че когато извънреден способ за защита, въведен с национална процесуална разпоредба, позволява на правен субект да поиска ново разглеждане на дело като се позове на последващ акт, с който се установява несъответствието с норма от по-висок ранг въз основа на която е постановено това съдебно решение, те не изискват посоченият способ за защита да бъде достъпен и при позоваване на тълкувателно преюдициално решение на Съда, стига конкретните последици от такъв акт да произтичат пряко от този акт.

Спор относно дължими суми в изпълнение на договор за потребителски кредит.

дело С-122/23 от 11 април 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Специален режим за малките предприятия — Годишен оборот — Различно третиране на данъчнозадължените лица — Национална правна уредба, която задължава по ДДС лице в случай на късно подаване на заявление за регистрация — Санкционен характер

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която поставя предвиденото за малките предприятия право на освобождаване от ДДС в зависимост от условието данъчнозадълженото лице, чийто годишен оборот надхвърля сумата, посочена за тази държава членка в тази разпоредба, да подаде в определен срок заявление за регистрация по ДДС. Национална правна уредба, която предвижда, че нарушението от страна на данъчнозадължено лице на задължението да подаде в срок заявление за регистрация по ДДС води до възникване на данъчно задължение.

Спор във връзка с ревизионен акт, с който се установяват задължения за данък върху добавената стойност.

дело С-22/23 от 18 април 2024 година

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Задължени субекти – Предоставяне на адрес на управление – Собственик на недвижим имот, сключил договори за наем с юридически лица – Регистриране на адреса на управление на юридическите лица на адреса на този недвижим имот – Понятия „доставчик на услуги по доверително или дружествено управление“, „адрес на управление“ и „сходна услуга“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Собственикът — наемодател на недвижим имот, на чийто адрес наемателят, с негово съгласие, регистрира адреса си на управление и извършва сделки, не попада само поради този факт в обхвата на понятието „доставчик на услуги по доверително или дружествено управление“ по смисъла на Директивата за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Разширяване на понятието „задължени субекти“.

Понятия „доставчик на услуги по доверително или дружествено управление“, „адрес на управление“ и „сходна услуга“.

Спор по повод на наложена имуществена санкция за извършени нарушения на националните разпоредби относно предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

дело С-68/23 от 18 април 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Ваучери, предоставяни по електронен път – Ваучери за конкретна цел и ваучери за множество различни плащания – Предплатени карти или кодове на ваучери за закупуване на цифрово съдържание, придружени с идентификатор „държава“, който прави въпросното цифрово съдържание достъпно само в съответната държава членка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Квалифицирането на ваучер като „ваучер за конкретна цел“ зависи единствено от условията които включват условието, че мястото на доставка на услугите, предназначени за крайни потребители, за които услуги се отнася този ваучер, трябва да бъде известно към момента на издаването му, и то независимо от обстоятелството, че последният е предмет на прехвърляния между данъчнозадължени лица. Препродажбата от данъчнозадължено лице на „ваучери за множество различни плащания“ може да се облага с данък върху добавената стойност, при условие че се квалифицира като доставка на услуги в полза на данъчнозадълженото лице.

Спор относно квалифицирането и облагането с данък върху добавената стойност на продажбата на предплатени карти или кодове на ваучери, използвани за закупуване на цифрово съдържание в онлайн магазин.

дело С-89/23 от 18 април 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Икономическа дейност — Доставки на услуги — Освобождавания в полза на други дейности — Сделки по отпускане на кредит — Продажба на търг на заложени вещи — Единна доставка — Характер на дадена доставка като основна или акцесорна

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставките, свързани с организирането на продажба на търг на заложени вещи, нямат акцесорен характер спрямо основните доставки, свързани с отпускането на кредит, обезпечен със залог, по смисъла на тази разпоредба, поради което не се третират данъчно по същия начин като тези основни доставки в областта на ДДС. Отделни и независими доставки.

Спор относно плащането на данък върху добавената стойност върху сделки, свързани с продажбата на търг на вещи, предоставени като обезпечение в рамките на заем, обезпечен със залог.

дело С-509/22 от 18 април 2024 година

Акцизи — Възникване на задължение за плащане на акциз — Освобождаване за потребление — Пълно унищожаване или безвъзвратна загуба на стока, поставена под режим на отложено плащане — Разрешение на компетентните органи на държавата членка — Безвъзвратна загуба, причинена поради лека небрежност на служител на лицензирания складодържател — Понятия за „непредвидими обстоятелства“ и „непреодолима сила“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Изискуемост на акциза. Освобождаване на акцизни стоки, които се намират под режим на отложено плащане, в случай на пълно унищожаване или безвъзвратна загуба. Разпоредба от националното право на държава членка, която във всички случаи приравнява на непредвидими обстоятелства и на непреодолима сила извършените при условията на лека небрежност деяния. Не се допуска държавите членки общо да предвидят, че пълното унищожаване или безвъзвратната загуба на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз не представлява освобождаване за потребление, когато се дължи на лека небрежност.

Понятия за „непредвидими обстоятелства“ и „непреодолима сила“.

Спор по повод възникване на задължение за плащане на акциз за количество чист етилов алкохол, който е безвъзвратно загубен в хода на операция по денатуриране.

дело С-207/23 от 25 април 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Облагаеми сделки – Употреба на актив на предприятие, предоставен безплатно на друго данъчнозадължено лице – Данъчна основа – Себестойност – Ограничение само до разходите, върху които е начислен ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Облагане с ДДС. Представлява употреба от данъчнозадължено лице на стоки, представляващи част от неговите стопански активи, с които стоки то се разпорежда безвъзмездно, приравнена на възмездна доставка на стоки. Себестойността включва не само преките производствени разходи, но и непреките свързани разходи, като например разходите за финансиране, независимо дали върху тези разходи е начислен данък върху добавената стойност.

Спор във връзка с облагането с данък върху добавената стойност на безвъзмездните доставки на топлинна енергия от когенерационната централа, свързана с инсталацията за производство на биогаз на това дружество, от една страна, на търговеца А за сушене на дървесина и от друга страна, на дружеството B за отопление на неговите насаждения с аспержи.

дело С-276/22 от 25 април 2024 година

Свобода на установяване – Дружество, което е установено в една държава членка, но извършва дейността си в друга държава членка – Национална правна уредба, предвиждаща прилагането на правото на държавата членка, в която дружеството извършва дейността си – Ограничение на свободата на установяване – Защита на интересите на кредиторите, на миноритарните съдружници и на работниците и служителите – Борба със злоупотребите и с изкуствените договорености

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Презграничните преобразувания, сливания и разделяния. Трансгранични дейности. Извършване на стопанска дейност в държава членка, различна от тази на учредяване. Управление и организация на дружествата. Основен предмет на дейност. Законодателство на държава членка, което предвижда по общ начин прилагането на националното й право към актовете по управление на дружество, което е установено в друга държава членка, но извършва основната част от дейността си в първата държава членка.

Спор относно законосъобразността на прехвърлянето на собствеността върху сграден комплекс в полза на две дружества.

 

Коментарите са затворени.