Полезно в ДВ (бр. 26 от 26.03.2024 г.)

В брой 26 на „Държавен вестник“ е обнародвано ПМС № 59 от 21 март 2024 г. за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека. Този механизъм има за цел да осигури ефективно взаимодействие между държавните органи и други публични институции за усъвършенстване на положението, защита и насърчаване на правата на човека в Република България. Работата му ще допринесе за хармонизиране на националното законодателство, политиките и практиките в областта на правата на човека със законодателството, политиките и практиките на Европейския съюз, Организацията на обединените нации, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и други междуправителствени организации, в които Република България членува или участва. Създава се Съвет към Националния координационен механизъм по правата на човека като постоянно действащ консултативен орган към Министерския съвет. Сред основните задачи на Съвета е да проследява хода на изпълнение от Република България на препоръките, получени от международните контролни механизми по правата на човека.

Обнародвано е и ПМС № 60/2024 г. за изменение и допълнение на ПМС № 295/2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението. Целта на измененията е да се стимулира използването на железопътния транспорт. Промените в постановлението са продиктувани от необходимостта превозът с железопътен транспорт на деца до навършване на 7 години да бъде компенсиран със средства от държавния бюджет на Република България, аналогично на превозите с автобусен транспорт. Също така се регламентират условията за превоз на учащи със 75% намаление от редовните цени на пътуване за случаите, когато се извършват групови пътувания, организирани от учебното заведение.

Коментарите са затворени.