Полезно в ДВ (бр. 23 от 19.03.2022 г.)

В брой 23 на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Съгласно новия чл. 135а се дава възможност на зрелостниците и лицата, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във висше училище да положат еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка.

В брой 23 е обнародван и Законът за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. С това измение националната нормативна уредба се привежда в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно ветеринарните лекарствени продукти (ВЛП). В закона се създава нова глава единадесета – „Ветеринарни лекарствени продукти“, в която се урежда пускането на пазара, разрешенията за търговия с ВЛП и правомощията на Българската агенция по безопасност на храните в тази област.

Обнародван е и Правилникът за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента. Този съвет ще функционира като консултативен орган към министъра на здравеопазването по въпросите на защитата на правата на пациента. Състои се от седем представители на представителни организации за защита правата на пациентите, един представител от организация на и за хората с увреждания, който е член на Националния съвет за хората с увреждания, един представител на организация на и за хората с увреждания, който е член на Националния съвет за хората с увреждания, и по един представител на Министерството на здравеопазването, на Министерството на труда и социалната политика, на Националната здравноосигурителна каса, на Българския лекарски съюз, на Българския зъболекарски съюз, на Българския фармацевтичен съюз и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Коментарите са затворени.