Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец март 2024 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Изготвяне и представяне на данъчни декларации и годишни финансови отчети; Данъчно облагане и мениджмънт; Преобразуване на счетоводния финансов резултат със счетоводните разходи от брак на материални запаси

Тълкувателно решение – Понятие „имущество“ – Компетентност на арбитражния съд при прехвърляне на вземане

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Авансовите плащания в ЗДДС – данъчна и съдебна практика – Налице ли е промяна във факторите, използвани за определяне на сумата за приспадане на ДДС, платен авансово за бъдещи доставки, която е настъпила след изготвяне на справка-декларацията по ДДС, при положение, че доставките не са осъществени и ако да, налага ли тази промяна корекция на приспаднатия данък
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2023 г. (DOC-формат)
 3. Данъчно облагане и мениджмънт – Фактически състав на чл. 19, ал. 1 от ДОПК, който изисква наличието на пряка причинна връзка между укриването на факти и обстоятелства, които по закон пълномощникът е бил длъжен да обяви пред орган по приходите или публичен изпълнител, и невъзможността за събирането на задълженията на дружеството за данъци
 4. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Неправомерно начислен данък – практика
 5. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 6. Приложение № 1 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. – за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии (DOC-формат)
 7. Приложение № 2 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. – за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага  метод за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат)
 8. Приложение № 3 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. за регулиране на разходите по заеми по реда на чл. 43а от ЗКПО (DOC-формат)
 9. Приложение № 4 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. – за определяне на временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби (DOC-формат)
 10. Списък на общините по чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2023 г.
 11. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС – Издаване на кредитни известия към фактури при частично неизпълнение на договор – Липса на законовите основания, предвидени в чл. 115 от ЗДДС

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
 2. Налагане на принудителни административни мерки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – Наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишни данъчни декларации – регламент
 2. Годишни отчети при счетоводното приключване
 3. График по изготвяне и представяне на данъчни декларации и годишни финансови отчети
 4. Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация – А7
 5. Инвентаризация на активите и пасивите – Преобразуване на счетоводния финансов резултат в посока увеличение със счетоводните разходи от брак на материални запаси и определяне на данъчна основа по реда на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС – При установена невъзможност да бъде определена основата за данъчно облагане по общия ред, това следва да стане въз основа на анализ на обстоятелствата по чл. 122, ал. 2 от ДОПК, като органите по приходите са длъжни да определят данъчната основа по аналогия
 6. Основни моменти при представяне на годишния финансов отчет от предприятия, прилагащи НСС
 7. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 8. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО и ЗДДФЛ
 9. Справка за данъците и таксите за 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 10. Справка за местните единици за 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 11. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 12. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 13. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 14. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 15. Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2023 година (попълва се само от търговските банки)
 16. Справка за предприятието през 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 17. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2023 година
 18. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 19. Статистически справки за бюджетни предприятия и банки за 2023 година
 20. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 на Комисията, в сила от 16.10.2023 г.). Резюмета, примери и приложения
 21. Таблица за нарушения и наказания по Закона за счетоводството
 22. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд през 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 23. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)

Труд и работна заплата

 1. Командировки в чужбина – Право на дневни командировъчни пари при командироване в рамките на предоставяне на услуги – Доказателства за възстановяване на разходи, които фактически са извършени за храна – Включване на изплатените като командировъчни пари средства в обхвата на брутната работна заплата
 2. Регистрация на предприятие за осигуряване на временна работа

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Вписване и доказване на осигурителен стаж
 2. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 3. Условия, ред и необходими документи за ползване правото на профилактика и рехабилитация

Сделки. Банки и финанси

 1. Вписване, заличаване и регистрация на финансови институции. Основни изисквания към дейността им
 2. Застраховки на банкови кредити. Защита на кредитора. Понятие „имущество“ – Компетентност на арбитражния съд при прехвърляне на вземане да разглежда и решава спорове между приобретателя на вземането и длъжника на това вземане по силата на арбитражно споразумение/клауза, сключена между прехвърлителя и длъжника – Изисквания относно упълномощаването при сключване на арбитражно споразумение
 3. Публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги
 4. Среден размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители

Бюджет и одит

 1. Примерен образец на писмо на корекции по чл. 110 от ЗПФ за ПРБ, които не изготвят програмен и ориентиран към резултатите формат на бюджет, за дарения и други безвъзмездно получени суми в лева от минали години
 2. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 4. СПИСЪК на пощенските станции, в които през 2024 год. се приемат данъчни декларации на „открито“
 5. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 7. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.