Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец февруари 2024 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчните закони за 2024 г.; Счетоводен баланс към 31.12.2023 година (за публикуване); Отчетност на бюджетните организации; Облагане доходите на физически лица; Осигурителен доход и осигурителни вноски

Финансова практика при прилагане на икономическото законодателство по нововъзникнали казуси, които не са нормативно регулирани и не са били обект на тълкуване от върховните съдилища с включени резюмета на обжалваните съдебни и ревизионни актове само в частта на тяхното обжалване.

Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Правна уредба на ДДС, при която се отказва право на данъчен кредит на получателя по доставката, заради липса на кадрова обезпеченост на доставчика или други неизправности при доставчика, а по отношение на доставката на стоки – поради неустановен произход, при липса на доказателства за участие на ревизираното лице в данъчна измама
 2. Документиране и документална обоснованост на стопанските операции в данъчните закони – Увеличение на декларирания счетоводен финансов резултат, представляващо осчетоводен разход за заплатена неустойка – Доказателства, въз основа на които да се формира извод, че осчетоводеният разход съответства на дефиницията по чл. 10, ал. 1 ЗКПО – Лихви за забава при констатация, че от ревизирания търговец в дневниците за покупки са включени кредитни известия, които не са издадени от доставчиците, както и кредитни известия, издадени в по-ранен период от този на отразяването им
 3. Заплащане на винетна такса. Функциониране на винетната система
 4. Облагане доходите на физически лица от източници, различни от трудови правоотношения
 5. Основни изменения в данъчните закони за 2024 г. – тема от семинар
 6. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 7. Спедиционен договор – счетоводно и данъчно третиране – Право на данъчен кредит при сключен договор за спедиция – Разлика между договор за спедиция и договор за извършване на транспортни услуги – Доказателства за реално осъществена доставка по смисъла на чл. 9 ЗДДС

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2023 година (формат MS Excel)
 2. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2023 г.
 3. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2023 година
 4. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2023 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 5. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2023 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 6. Отчет за приходите и разходите на предприятията (физическо лице или ЕТ) за 2023 година
 7. Отчет за собствения капитал за 2023 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 8. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2023 година
 9. Справка за група предприятия през 2023 година
 10. Справка за данъците и таксите (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 11. Справка за данъците и таксите за 2023 година
 12. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 13. Справка за местните единици за 2023 година
 14. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2023 година
 15. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи (физическо лице или ЕТ) за 2023 година
 16. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2023 година
 17. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2023 година
 18. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2023 година на микропредприятията
 19. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2023 година
 20. Справка за потреблението на горива и енергия за 2023 година
 21. Справка за предприятието (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 22. Справка за предприятието през 2023 година
 23. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2023 година
 24. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2023 година
 25. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2023 година
 26. Справка за продажбите и търговските обекти през 2023 година
 27. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2023 година
 28. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2023 година
 29. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти (физическо лице или ЕТ) за 2023 година
 30. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2023 година
 31. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2023 година
 32. Счетоводен баланс към 31.12.2023 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 33. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през 2023 година

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация „Данни за дължими вноски и данък по чл. 41а и/или чл. 42 от ЗДДФЛ“ (Образец № 6)
 2. Декларация „Данни за осигуреното лице“ (Образец № 1)
 3. Конфликт на интереси
 4. Осигурителен доход и осигурителни вноски на лицата, работещи по трудови правоотношения
 5. Осигурителни вноски – документи, срокове, внасяне, декларации, санкции
 6. Подаване на данни за осигурените лица
 7. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца
 8. Списък на доходите, върху които не се дължат осигурителни вноски
 9. Указания за попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
 10. Указания за попълване на Декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“
 11. Указания за попълване на Декларация образец № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“
 12. Указания за попълване на Декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“

Бюджет и одит

 1. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет. Разплащания по договори
 2. Електронен подпис и счетоводно оперативно управление в бюджетни предприятия
 3. Касово отчитане на придобитите дълготрайни активи чрез финансов лизинг от бюджетните организации
 4. Матрица за логически контрол при одита на разходите по проекти и програми на Европейския съюз в публичния сектор
 5. Методи за прогнозиране на неданъчните приходи от бюджетните организации и общините
 6. Основни допускания по средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2026 г.
 7. Отчетност на бюджетните организации
 8. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2025 – 2027 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2025 г.
 9. Програмно-целеви бюджет и счетоводно отражение в оборотна ведомост и касов отчет
 10. Финансово-счетоводна организация на разпоредителите с бюджет при измерване на влиянието на проекти за нормативни актове върху държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2023 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, и такива на които е издадена заповед за отнемане на разрешението
 6. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 9. Таблица за нарушения и наказания по Закона за акцизите и данъчните складове
 10. Тарифа за размера на акцизите

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.