Държавен вестник, брой 14 от 16.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 14 от 16.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 14 от 16.02.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 27 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Слана бара, община Видин, област Видин, на 23 юни 2024 г.
УКАЗ № 28 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от 49-ото Народно събрание на 1 февруари 2024 г., и мотивите към указа
УКАЗ № 29 за назначаване на полковник Данаил Благовестов Баев за директор на дирекция „Разузнаване“ във Военния секретариат на Европейския съюз и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 01.04.2024 г.
УКАЗ № 30 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Прохлада, община Дулово, област Силистра, на 23 юни2024 г.
УКАЗ № 31 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Крета, община Мездра, област Враца, на 23 юни 2024 г.

Министерство на културата

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за изменение и продължаване срока на действие на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно налагането на ограничения върху вноса на категории археологически материали и етноложки материали на Република България, съставен в София на 8 януари 2019 г., с пет години считано от 14.01.2024 г.
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно налагането на ограничения върху вноса на категории археологически материали и етноложки материали на Република България

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-1 от 31.01.2024 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства на лицата по чл. 226з и чл. 298a, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА № Н-1 от 6.02.2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 43 на БНБ от 30.01.2024 г. за пускане в обращение, считано от 11 март 2024 г., медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Панчо Владигеров“ от серията „Български творци“
ЗАПОВЕД № № РД-01-7 от 1.01.2024 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и продуктовите типове биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

 

Коментарите са затворени.