Полезно в ДВ (бр. 9 от 30.01.2024 г.)

В брой 9 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Осигурителни вноски няма да се изчисляват и внасят от 1 януари 2024 г. върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на електронен носител на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за управление.

Осигурителни вноски няма да се изчисляват и внасят до 30 юни 2024 г. върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на хартиен носител на работниците и служителите, включително на лицата, работещи по договори за управление.

Промените влизат в сила със задна дата от 1 януари 2024 г.

В текущия брой на ДВ се изменя Инструкция № 1 от 21 декември 2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването.

С направената промяна в член 5 се цели привеждане на посочения нормативен акт в съответствие с актуалната правна уредба в областта на защитата на личните данни. Редакцията в текста цели и отмяна на препращането към правни норми, които вече не са действащи.

Прекият очакван резултат от направеното изменение е осигуряване на пълно нормативно съответствие в национален план и гарантиране на произтичащата от това правна сигурност.

В този брой е обнародвано Постановление № 11 от 25 януари 2024 г. за определяне на Правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи и за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

За изплащането на разходите по общинските проекти от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се предоставят трансфери към общините въз основа на споразумения за предоставяне на финансова подкрепа, сключени между министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на общините, включително за сметка на осигурени за целта средства по сметката за чужди средства на МРРБ.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изплаща финансовата подкрепа при спазване на условията, уредени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

За проектни предложения, при които се установи, че включват допустими и недопустими за финансиране дейности ще се предоставя финансова подкрепа пропорционално за допустимата част.

Коментарите са затворени.