Полезно в ДВ (бр. 5 от 16.01.2024 г.)

В новия брой 5 на Държавен вестник се отменя Наредба № Н-1 от 16 април 2007 г. за регистрация и отчет на моторните превозни средства в системата на Министерството на извънредните ситуации.

Наредбата беше издадена от министъра на държавната политика при бедствия и аварии на основание чл. 140, ал. 4 от ЗДвП, съгласно който пътните превозни средства от поделенията на въоръжените сили и на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии се регистрират и отчитат по ред, определен от съответния министър или ръководител на ведомство; формата, размерът и видът на регистрационните номера за тези превозни средства се съгласуват с министъра на вътрешните работи (редакция ДВ, бр. 102 от 2006 г.).

Причината за отмяна е, че правното основание за издаването на Наредба № Н-1 от 2007 г. е отменено, а в действащия ЗДвП не е предвидено издаване на подзаконов нормативен акт с аналогичен предметен обхват. Чрез отмяната на Наредбата се цели постигане на съответствие със съществуващата нормативна уредба.

В текущия брой на ДВ се обнародва Заповед № РД-05-879 от 21 декември 2023 г. на НСИ № З-ЦУ-2666 от 21 декември 2023 г. на ЦУ на НАП № РД-01-878 от 21 декември 2023 г. на АВ за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД), консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (респондентите) и утвърждаване образци на съответните формуляри, както и годишния финансов отчет в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията (Приложения № 6 – 8.2)

Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички специализирани инвестиционни предприятия: управляващи дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), акционерни дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, национални инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които са получили разрешение за осъществяването на сделки, свързани с финансови инструменти, по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно ЗС, Националната статистическа програма за 2024 г. и ЗКПО.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от ЗС и чл. 2276 от ЗКПО.

Коментарите са затворени.