Полезно в ДВ (бр. 1 от 02.01.2024 г.)

В новия брой на Държавен вестник от 2.01.2023 г. се обнародват Условията и реда за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

НЗОК има следните права и задължения:

  1. възлага на основание чл. 20, ал. 1, т. 5 от ЗЗО на директорите на РЗОК да сключат договори с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти (аптеки) за отпускането на лекарствени продукти, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели;
  2. осигурява равнопоставеност на търговците на дребно на лекарствени продукти при сключване на договорите по т. 1 с РЗОК;
  3. отказва сключване на договори по т. 1 на търговци на дребно на лекарствени продукти, които не отговарят на условията, изискванията и реда за сключване на договори, определени в ЗЗО, ЗЛПХМ и в Условията и реда;
  4. упражнява контрол върху дейностите в изпълнение на договорите с търговците на дребно на лекарствени продукти съгласно ЗЗО и Условията и реда;
  5. изисква, получава от търговците на дребно на ЛП и обработва установената документаци я в сроковете, определени в Условията и реда;
  6. осъществява съвместно наблюдение на вида, обема и качеството на отпускането на ЛП, МИ и ДХСМЦ чрез РЗОК/НЗОК и експерти, посочени от регионалните и националните структури на БФС.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Направените промени засягат децата до 14 навършени години – те пътуват безплатно по вътрешноградския транспорт с превозен документ – карта за безплатно пътуване. Децата до навършване на 7 години пътуват безплатно по междуселищния автомобилен транспорт с билет с нулева стойност. А децата от 7 до 14 навършени години – с 50 на сто намаление от цените на билетите за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт.

В новия брой на ДВ се обнародва Споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на отбраната на Украйна за безвъзмездно предоставяне на бронирана транспортна техника.

Българската страна предоставя безвъзмездно на Украинската страна бронирана транспортна техника с наличното към нея въоръжение, както и резервни части за обслужването й.

При необходимост Българската страна може да предоставя информацията по това споразумение на страни членки на НАТО и ЕС във връзка с провеждане на мисии в помощ на Украйна.

Коментарите са затворени.