Държавен вестник, брой 7 от 23.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 7 от 23.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 7 от 23.01.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България
РЕШЕНИЕ за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 18.01.2024 г. по конституционно дело № 19 от 2023 г.

Министерство на финансите

ИЗМЕНЕНИЕ на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България
СПОРАЗУМЕНИЕ за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 8121з-418 от 14.03.2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121З-418 от 14.03.2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
НАРЕДБА № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
НАРЕДБА № Н-2 от 6.04.2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информацията от автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2939-МИ от 18.01.2024 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
ЗАПОВЕД № ЗМФ-24 от 9.01.2024 г. за внасяне на публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите
ЗАПОВЕД № ЗМФ-97 от 31.01.2018 г. за определяне на видовете банкови сметки, по които се внасят публичните задължения, на основание чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ЗАПОВЕД № РД-05-879 от 21 декември 2023 г. на НСИ, № З-ЦУ-2666 от 21 декември 2023 г. на ЦУ на НАП № РД-01-878 от 21 декември 2023 г. на АВ за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД), консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (респондентите) и утвърждаване образци на съответните формуляри, както и годишния финансов отчет в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията (Приложения № 13 – 15)
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Бургас, и Административния съд – Бургас, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ към Окръжния съд – Бургас, и Административния съд – Бургас, за 2024 г.

 

Коментарите са затворени.