Държавен вестник, брой 6 от 19.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 6 от 19.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 6 от 19.01.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по конституционни въпроси2
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество2

Президент на Републиката

УКАЗ № 6 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лютиброд, община Мездра, област Враца, на 10 март 2024 г.
УКАЗ № 7 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Паволче, община Враца, област Враца, на 10 март 2024 г.

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2933-МИ от 11.01.2024 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-879 от 21.12.2023 г. на НСИ № З-ЦУ-2666 от 21.12.2023 г. на ЦУ на НАП № РД-01-878 от 21.12.2023 г. на АВ за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД), консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (респондентите) и утвърждаване образци на съответните формуляри, както и годишния финансов отчет в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията (Приложения № 9 – 12)
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Благоевград, за 2024 г.
СПИСЪК на съдебните преводачи, вписани към Окръжния съд – Благоевград, за 2024 г.

 

Коментарите са затворени.