Държавен вестник, брой 1 от 02.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 1 от 02.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 1 от 02.01.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 от 28.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 от 28.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 от 28.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 от 28.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 от 28.12.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за ветераните от войните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 от 28.12.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 на МС от 24.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 от 29.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 от 29.12.2023 г. за определяне на възложителите, които са задължени да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията на чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, както и на дела на чистите превозни средства спрямо общия брой превозни средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услуги по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 от 29.12.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация“ за образователно-квалификационна степен „магистър“
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“ за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …“
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Управление на здравните грижи“ за образователно-квалификационните степени „магистър“ и „бакалавър“ от професионално направление „Обществено здраве“
СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на отбраната на Украйна за безвъзмездно предоставяне на бронирана транспортна техника

Национална здравноосигурителна каса

УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1312 от 28.12.2023 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1313 от 28.12.2023 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси

 

Коментарите са затворени.