Полезно в ДВ (извънреден бр. 108 от 30.12.2023 г.)

В последния за годината брой 108 на „Държавен вестник“ (извънреден) е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Предвиден е бюджетен дефицит от 3% на касова основа, данъчни приходи при 3,2% реален растеж на БВП, прогнозирана инфлация от 4,8% на годишна база и безработица от 3,9% в края на периода.

За дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Национална пътна карта са предвидени 100 962 700 лв.

За повишаване на стандарта за яслена и целодневна група в детската градина и училище, за увеличаване на заплатите на помощник възпитателите  са предвидени 16 700 000 лв.

За компенсиране на разходите за отглеждане на деца, които не са приети поради липсата на места в държавни и общински детски градини и училища, са предвидени 10 000 000 лева.

За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища са предвидени 39 000 000 лв., в Българска академия на науките – 10 млн. лв., и в Селскостопанска академия – 3 млн. лева.

За създаване на Национална програма Фонд „Стефан Стамболов“ с цел подобряване на икономическото развитие на страната чрез осигуряване на достъп на български граждани с доказан потенциал до образование във водещи чуждестранни институции за висше образование, както и последващото прилагане на опита им в България, са предвидени 5 млн. лева.

Допълнително 68 млн. лв. се отпускат за култура, от които 30 млн. лв. за сценични изкуства, 2,5 млн. лв. за програма на Министерство на културата – „Читалища“. За български културни институти в чужбина и международна дейност са предвидени 4 млн. лв., в това число 1 млн. лв. – в Република Северна Македония.

За дейности, свързани с държавната граница, в това число за ремонт и надграждане и за радио-локационна система, са предвидени 7  млн. лв. В областта на отбраната за придобиване на боеприпаси и горива за бойна подготовка са предвидени 40 млн. лв.

Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния служител, за 2024 г. е 933 лв.

Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас за учебната 2024-2025 г., е 300 лв.

За 2024 г. размерът на еднократната помощ при раждане на дете е: за първо дете  – 375 лв., за второ – 900, за трето – 450 лв., за четвърто и всяко следващо – 300 лв.

Държавната субсидия за един получен действителен глас по Закона за политическите партии за 2024 г. е 8 лв.

Коментарите са затворени.