Полезно в ДВ (бр. 107 от 29.12.2023 г.)

В брой 107 на „Държавен вестник“ е обнародвано ПМС № 346/21.12.2023 г. за изменение и допълнение на ПМС № 79/2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. С измененията се разширява обхватът на предоставяните за безвъзмездно ползване учебници, като вече безплатно ще се осигуряват за всички ученици от I до XII клас учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници по учебните предмети от общообразователната подготовка, учебните предмети майчин език, религия и хореография. Досега се осигуряваха безплатно познавателни книжки за децата от I до IV възрастова група и учебници по общообразователните учебни предмети за учениците от I до VII клас. Учебниците и учебните комплекти за учениците от VIII до XII клас ще започнат да се осигуряват за безвъзмездно ползване от учебната 2024 – 2025 година. Измененията имат за цел осигуряване на равен достъп до образование на всички ученици и гарантиране на достъпа им до качествено училищно образование.

В същия брой е обнародвано и Решение № 11214 от 16 ноември 2023 г. на ВАС по адм. д. № 1245/2021 г., с което се отменя чл. 96, ал. 3, изречение второ от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ППЗДвП). Текстът, който се отменя, гласи: „Допуска се спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства с максимално допустима маса до 2,5 т върху тротоарите, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 1,5 м за преминаване на пешеходци.“

При преценката на материалната законосъобразност на оспорения текст съставът на ВАС достига до извод, че макар и действащо право нормата на чл. 96, ал. 3, изр. второ ППЗДвП противоречи на нормативен акт от по-висока степен, в случая на действащия чл. 94, ал. 3, изр. второ от Закона за движението по пътищата: „Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.“

На основание чл. 194 АПК съдебно решение, с което се отменя подзаконовия нормативен акт и срещу което няма подадени в срок касационна жалба или протест или те са отхвърлени от съда, се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Коментарите са затворени.