Полезно в ДВ (бр. 102 от 08.12.2023 г.)

В брой 102 на „Държавен вестник“ сa обнародвани изменения и допълнения в Закона за защита на растенията. Промените произтичат от необходимостта за привеждане на действащата нормативна уредба в областта на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати в съответствие с новоприетото европейско законодателство – Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване.

Целта на нормативната промяна е ясно да се регламентират, от една страна, правилата и процедурите, приложими за торове и подобрители на почвата, включително взаимното им признаване в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/515, а от друга страна – да се осигури прилагането на европейското законодателство по отношение на „ЕС продуктите за наторяване“, за които са приети хармонизирани европейски изисквания.

Очакваните резултати са да се създадат условия за пускането на пазара и употребата на продукти, за които е гарантирано високо ниво на защита на здравето на човека, на животните и растенията и на околната среда. Увеличат се възможностите на икономическите оператори да участват ефективно в пазара на „ЕС продукти за наторяване“, като те ще получат достъп до пазарите на всички държави членки. Улеснява се достъпът до хармонизирания пазар на иновативни продукти, произведени от органични или вторични суровини, като по този начин се отговоря на нуждите на земеделските стопани.

Обнародвано е и Решение № 850 на МС от 30.11.2023 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България. Списъкът съдържа населените места и конкретните детски градини и училища в тях, които са определени за средищни за учебната 2023/2024 година.

Средищна детска градина е общинска детска градина, която се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата в задължителна предучилищна възраст от населените места, в които няма детска градина или училище, което организира задължително предучилищно образование.

Средищно училище е държавно или общинско училище, в което се обучават учениците от населени места на територията на общината или на съседни общини, в които няма училище.

В същия брой е обнародвано и Решение № 11227 от 16.11.2023 г. на ВАС по адм. д. № 4625/2023 г., 5-членен с-в, с което е оставено в сила Решение № 2502 от 9.03.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1925/2022 г. С последното е отменена Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 13 от 10.02.2001 г.; доп., бр. 20 от 8.03.2019 г.). Петчленният състав на ВАС намира за правилни изводите на тричленния състав, че при приемане на оспорения подзаконов нормативен акт, както и последващото му допълнение от страна на административния орган е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като не е било проведено обсъждане на проекта за наредба със заинтересованите лица и организации, за да могат те да упражнят предоставеното им от закона право да предложат становище по предложения проект.

Коментарите са затворени.