Полезно в ДВ (бр. 101 от 05.12.2023 г.)

В брой 101 на Държавен вестник се обнародва Наредба № РД-02-21-1 от 23 ноември 2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

С Наредбата се определят видовете пътни знаци, в т.ч. и пътни знаци с променящи се съобщения (ПЗПС) и другите средства за сигнализиране на пътищата, както и услови­ята, редът и правилата за тяхното използване за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

С нея се цели по-добра информираност на водачите при промяна на средата, в която се движат, прецизират се текстове, значения и кореспонденции с други нормативни актове с цел отстраняване на несъответствия и уточняване на съществуващи изисквания.

С приемането на Наредбата се очаква да се подобри качеството на действащата сигнализация с пътни знаци по пътищата и улиците, информирането на участниците в движението и по-специално на уязвимите участници – велосипедистите и пешеходците, и да се уеднакви проектантската практика, с което да се постигне повишаване на безопасността на движението по пътищата.

В текущия брой се обнародва Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2023 – 2027 г.

Програмата обхваща всички аспекти на динамичното развитие на двустранното сътрудничество в областта на образованието и науката през последните години и конкретизира формите на сътрудничество, които предвиждат обмен на добри практики при осъществяване на образователните и научните политики.

За периода на валидността на Програмата страните насърчават обмена на преподаватели от висши училища, учени и изследователи от научни организации за запознаване с опита и постиженията на научните и образователните институции в областта на висшето образование и науката, както и участието им в съвместни научни проекти. Подробните условия за обмена се определят от съответните висши училища и научни институти в рамките на тяхната автономия.

Коментарите са затворени.