Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец декември 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд: 1. Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди. Понятия „вреда“ и „нематериални вреди“ 2. Изменение на договорите за поръчка през техния срок на изпълнение 3. Финансово подпомагане на биологичното производство в преход

 Насоки за практическо прилагане на МСФО – Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети;         Корпоративен данък. Общ данъчен режим, приложим към сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции

 Данъчна политика

 1. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията – Диференцирани данъчни ставки в зависимост от търговското или нетърговското приложение на газьола – Национална правна уредба, която предвижда възстановяване на акциза, с изключение на газьола, изразходен при пътувания с цел поддръжка и зареждане с гориво на превозни средства за превоз на пътници – Понятие за „търговски газьол, използван като гориво“
 2. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност – Данък върху добавената стойност — Доставки, изразяващи се в предоставяне на достъп до развлекателни събития — Място на доставка на услуги — Излъчване на интерактивни видеосесии чрез стрийминг — Предоставяне на помещение и на необходимо оборудване за видеозаснемането на спектакли, както и подкрепа с цел представяне на качествени спектакли — Понятие „доставка по отношение на достъп до събитие“
 3. Корпоративен данък. Приложение на европейски актове в Закона за корпоративното подоходно облагане ( вкл. преюдициално запитване от български съд) – Сближаване на законодателствата — Общ данъчен режим, приложим към сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции — Изцяло вътрешно положение — Липса на намаление на дружествения капитал — Дружество, притежаващо 100 % от капитала на прехвърлящото дружество

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International accounting standard (IAS) 1 Presentation of Financial Statements
 2. International financial reporting standard (IFRS) 16 Leases
 3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 4. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
 5. Насоки за практическо прилагане на МСФО
 6. Насоки на ЕSMA относно прилагане на стандартите за финансова информация
 7. Обществен надзор в държавите-членки – Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Изключване на финансовите услуги — Отдаване под дългосрочен наем на автомобили — Услуги, за които се изисква предварително разрешение — Понятия „финансови услуги“, „кредитиране“ и „финансов лизинг“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България)
 2. Европейски правила за равното третиране на лица – Социална политика — Създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите — Забрана за дискриминацията, основана на религия или убеждения — Правилник за вътрешния ред на публична администрация, който забранява носенето по видим начин на какъвто и да било философски или религиозен символ на работното място — Ислямска забрадка — Изискване за неутралност при контактите с гражданите, с ръководството и с колегите — Понятия „религия“ и „убеждения“
 3. Заявление за издаване на преносим документ U1 (удостоверяване на български осигурителен стаж)

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни – Принципи, свързани с обработването – Отговорност на администратора – Мерки, приложени, за да се осигури сигурността на обработването – Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди – Евентуално освобождаване от отговорност на администратора в случай на извършено от трети лица нарушение – Искане за обезщетение за неимуществени вреди, основано на опасения от потенциална злоупотреба с лични данни – Понятия „вреда“ и „нематериални вреди“
 2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Последици от установяването на неравноправността на клауза — Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута, съдържащ неравноправни клаузи относно обменния курс— Недействителност на този договор — Реституционни искове — Давностен срок
 3. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Обществени поръчки – Европейски структурни и инвестиционни фондове – Изменение на договорите за поръчка през техния срок на изпълнение – Изменение на срока за изпълнение – Съществено изменение – Непредвидени обстоятелства – Понятие „непредвидени обстоятелства“
 4. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 5. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Земеделие — Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — Биологично земеделие — Финансово подпомагане на биологичното производство в преход — Биологично пчеларство — Минимален преходен период — Понятия „първоначален период“ и „преход“

Европейска съдебна практика

 1. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.