Държавен вестник, брой 108 от 30.12.2023 г.

Държавен вестник, брой 108 от 30.12.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 108 от 30.12.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Изменението на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
ЗАКОН за социалните услуги80
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за вероизповеданията
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за закрила и развитие на културата
ЗАКОН за „Държавен вестник“
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за данък върху добавената стойност

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪДЪРЖАНИЕ на актовете, обнародвани в официалния раздел на „Държавен вестник“ през 2023 г.
СПРАВОЧНИК на нормативните актове, обнародвани в „Държавен вестник“ през 2023 г.

 

Коментарите са затворени.