Държавен вестник, брой 106 от 22.12.2023 г.

Държавен вестник, брой 106 от 22.12.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 106 от 22.12.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
КОНСТИТУЦИЯ на Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за опазване на земеделските земи
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за изменение и допълнение на Семейния кодекс
СЕМЕЕН КОДЕКС
ЗАКОН за социално подпомагане
ЗАКОН за закрила на детето
КОДЕКС на международното частно право
ЗАКОН за ратифициране на Гаранционното споразумение между Европейската комисия и Република България съгласно член 10 от Решение (ЕС) 2022/1628 на Европейския парламент и на Съвета
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
КОДЕКС на търговското корабоплаване
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за финансов принос между Република България и Европейската комисия съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2022/2463 на Европейския парламент и на Съвета
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
ЗАКОН за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Президент на Републиката

УКАЗ № 222 за назначаване на Енчо Димитров Димитров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Австралийския съюз съсседалище в гр. Канбера
УКАЗ № 223 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Разбойна, община Руен, област Бургас, на 10 март 2024 г.
УКАЗ № 230 за назначаване на адмирал Емил Василев Ефтимов за началник на отбраната, считано от 31.03.2024 г.
УКАЗ № 231 за освобождаване на генерал-майор Валери Константинов Цолов от длъжността командир на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 26.12.2023 г.
УКАЗ № 232 за освобождаване на генерал-майор Красимир Маринов Кънев от длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите в Монс, Белгия, и назначаването му за командир на Съвместното командване на силите, считано от 26.12.2023 г.
УКАЗ № 233 за освобождаване на бригаден генерал Николай Вичев Караиванов от длъжността заместник- командир на Сухопътните войски и от военна служба, считано от 28 декември 2023 г.
УКАЗ № 234 за освобождаване на бригаден генерал Пламен Димитров Йорданов от длъжността началник на щаба на Сухопътните войски и назначаването му за заместник-командир на Сухопътните войски, считано от 28.12.2023 г.
УКАЗ № 235 за освобождаване на бригаден генерал Петьо Христов Мирчев от длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили и от военна служба, считано от 14.02.2024 г.
УКАЗ № 236 за назначаване на полковник Димитър Янков Георгиев за заместник-командир на Военновъздушните сили и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 14.02.2024 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 от 15.12.2023 г. за приемане на Методика за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия
МЕТОДИКА за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 от 20.12.2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 от 20.12.2023 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г., по бюджета на Министерството на енергетиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2023 г. за организирането на транспорт от местата на настаняване до училища, в които се обучават деца и ученици с предоставена временна закрила от Украйна, за периода от 01.12.2023 до 30 юни 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 от 20 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г., приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 на МС от 4.10.2023 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 от 20.12.2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 от 20.12.2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 от 20.12.2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 от 20.12.2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на електронното управление за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на електронното управление за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 от 20.12.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 от 20.12.2023 г. за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 на МС от 23.05.2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 от 20.12.2023 г. за изменение на Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 20.12.2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 128 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 на МС от 31.08.2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 от 20.12.2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 на МС от 13.12.2023 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 на МС от 8.11.2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на външните работи
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 от 20.12.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по обществени поръчки
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция „Митници“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 21.07.2023 г. за създаване на Институт за анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за анализи и прогнози
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 от 20.12.2023 г. за изменение на Постановление № 272 на Министерския съвет от 2023 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., по бюджета на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 на МС от 8.12.2023 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. по бюджета на Министерския съвет
РЕШЕНИЕ № 918 от 20.12.2023 г. за утвърждаване на Национална аптечна карта на Република България

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
НАРЕДБА № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

Министерство на правосъдието
Министерство на икономиката и индустрията
Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменениe и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
НАРЕДБА № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 5518 от 29.05.2023 г. по административно дело № 11876 от 2022 г.
НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
РЕШЕНИЕ № 12387 от 12.12.2023 г. по административно дело № 7801 от 2023 г.

 

Коментарите са затворени.