Държавен вестник, брой 102 от 08.12.2023 г.

Държавен вестник, брой 102 от 08.12.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 102 от 08.12.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията
ЗАКОН за защита на растенията
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за административно-териториалното устройство на Република България
ЗАКОН за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за арендата в земеделието
ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия
ЗАКОН за биологичното разнообразие
ЗАКОН за Българската агенция по безопасност на храните
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за виното и спиртните напитки
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ЗАКОН за генетично модифицирани организми
ЗАКОН за геодезията и картографията
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за държавните помощи
ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси
ЗАКОН за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
ЗАКОН за животновъдството
ЗАКОН за закрила на новите сортове растения и породи животни
ЗАКОН за защита на животните
ЗАКОН за защита на потребителите
ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ЗАКОН за защитените територии
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за измерванията
ЗАКОН за инспектиране на труда
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за лечебните растения
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
ЗАКОН за маслодайната роза
ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания
ЗАКОН за ограничаване изменението на климата
ЗАКОН за опазване на земеделските земи
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за опазване на селскостопанското имущество
ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за посевния и посадъчния материал
ЗАКОН за почвите
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
ЗАКОН за отнемане на незаконно придобитото имущество
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за пчеларството
ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за сдружения за напояване
ЗАКОН за Селскостопанската академия
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи
ЗАКОН за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
ЗАКОН за управление на агрохранителната верига
ЗАКОН за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за фуражите
ЗАКОН за храните
ЗАКОН за Центъра за оценка на риска по хранителната верига
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за изменение на Закона за филмовата индустрия
ЗАКОН за филмовата индустрия
ЗАКОН за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър“

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 850 от 30.11.2023 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2003 г. за възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност
НАРЕДБА № 33 от 23.10.2003 г. за възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 2502 от 09.03.2023 г. по административно дело № 1925 от 2022 г.
НАРЕДБА № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата
РЕШЕНИЕ № 11227 от 16.11.2023 г. по административно дело № 4625 от 2023 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-09-1218 от 30.11.2023 г. за приемане на Методика за прилагане на предварителните условия за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.
МЕТОДИКА за прилагане на предварителните условия за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.
АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.