Държавен вестник, брой 101 от 05.12.2023 г.

Държавен вестник, брой 101 от 05.12.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 101 от 05.12.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за попълване ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по транспорт и съобщения
РЕШЕНИЕ за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса

Президент на Републиката

УКАЗ № 212 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за ратифициране на Споразумението между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на отбраната на Украйна за безвъзмездно предоставяне на бронирана транспортна техника, подписано в София на 8 август 2023 г. и в Киев на 13 ноември 2023 г., приет от 49-ото Народно събрание на 22 ноем-ври 2023 г., и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 от 30.11.2023 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 от 30.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 от 30.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 от 30.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 от 30.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 от 30.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г., приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 от 30.11.2023 г. за изменение на Постановление № 185 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 на МС от 30.06.2011 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните

Министерство на образованието и науката

ПРОГРАМА между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2023 – 2027 г.
ПРОГРАМА между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2018 – 2022 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на вътрешните работи
Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2917-НС от 30.11.2023 г. относно обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 

Коментарите са затворени.