Четири сметки за плащане на публични задължения

Четирите единни сметки в Българската народна банка (БНБ), по които ще се плащат различните публични задължения, обяви министърът на финансите Асен Василев в проект на своя заповед (виж тук).

До края на септември 2023 г. плащанията за погасяване на публични вземания постъпваха по отделни сметки за всеки вид приход, които се обслужваха от различни банки и се администрираха от всяка териториална дирекция или офис на НАП, които бяха над 160.

Сега банковото обслужване на сметките за приходи на НАП пое БНБ и за всеки вид приход има само една сметка, те са за:

  • приходите на централния бюджет – за данъци и други задължения за централния бюджет, както и лихви върху тях – банкова сметка с IBAN: BG88 BNBG 9661 8000 1950 01 за приходи от данъци;
  • приходи за социалноосигурителни фондове към Националния осигурителен институт – за задължителни осигурителни вноски и лихви върху тях за бюджета на Националния осигурителен институт – банкова сметка с IBAN: BG97 BNBG 9661 8000 1120 01 – за приходи за държавно обществено осигуряване;
  • приходи за Националната здравноосигурителна каса – за здравноосигурителни вноски и лихви върху тях за бюджета на Националната здравноосигурителна каса – банкова сметка с IBAN: BG16 BNBG 9661 8000 1121 01 за приходи за здравно осигуряване;
  • вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване и лихви върху тях, включително вноски за фонд „Пенсии“ в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд и лихвите върху тях за лицата по чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване – банкова сметка с IBAN: BG65 BNBG 9661 8000 1118 01 за приходи за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Правото на длъжника да заяви кой вид публично задължение иска да погаси се упражнява чрез извършване на безкасово плащане (по реда на чл. 178, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс) по предвидената за съответния вид задължение банкова сметка. Когато се плаща на ПОС терминал, както и досега, видът на задълженията се посочва в заявление по образец.

Информация на Lex.bg.

Коментарите са затворени.