Полезно в ДВ (бр. 97 от 21.11.2023 г.)

В брой 97 на “Държавен вестник” се изменя Постановление № 242 на Министерския съвет от 2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Направена е промяна в състава на Междуведомственият координационен механизъм.

Съгласно изменението в текста на чл. 5, ал. 3 Междуведомственият координационен механизъм ще се състои от председател – министърът на външните работи, оперативен председател – заместник-министър на външните работи, определен от министъра на външните работи, и членове, ангажирани пряко или косвено с дейността по присъединяването към ОИСР.

В новия брой на ДВ е обнародвано Решение № 577 от 18 януари 2023 г. по административно дело № 2484 от 2022 г.

Пред ВАС е образувано производство по реда на чл. 226 във връзка с чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалният кодекс (АПК). То е по жалба на „Овергаз Мрежи“ – АД, срещу чл. 11 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (изм., ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 4.12.2015 г.), в действащата му редакция.

С разпоредбата на чл. 11 от Наредба № 2 се предвижда поемането на финансовата тежест, свързана с наложени допълнително задължения на енергийните предприятия от клиентите на природен газ, като изрично в подзаконовата норма е посочен начинът на възстановяване на тези разходи чрез издаване на нарочни методики.

С оглед на изразено становище, че изменението на оспорената разпоредба е прието в противоречие с чл. 13, т. 2 във връзка с чл. 15 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. и на чл. 14 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 49 – 53 от Правилника за дейността на комисията и ней­ната администрация, то последната подлежи на отмяна, поради допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила – чл. 146, т. 3 от АПК.

На основание чл. 194 от АПК съдебното решение, ако не е обжалвано или протестирано в срок, или касационната жалба или протест са отхвърлени, подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ и влиза в сила от деня на обнародването му.

Във връзка с посоченото и на основание чл. 172, ал. 2 във връзка с чл. 196 от АПК ВАС отменя чл. 11 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (изм., ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 4.12.2015 г.).

 

 

 

Коментарите са затворени.