Полезно в ДВ (бр. 94 от 10.11.2023 г.)

В брой 94 на ДВ се обнародва Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация.

Наредбата урежда следните основни елементи, свързани с провеждането на процедури по медиация по висящи съдебни дела в съдебните центрове по медиация:

  1. подбора на медиаторите, вписването и отписването им от списъците към съдебните центрове;
  2. обучението на медиаторите към съдеб­ните центрове;
  3. мандата и оценката на дейността на медиаторите към съдебните центрове;
  4. организацията на провеждането на про­цедурите по медиация в съдебните центрове;
  5. проверката на качеството на осъществя­ваните от медиаторите процедури по медиация в съдебните центрове;
  6. заплащането на процедурите по меди­ация, провеждани в съдебните центрове, от страните, както и възнагражденията на ме­диаторите към съдебните центрове.

Целта на наредбата е осигуряване на ефективно използване на медиацията по висящи съдебни дела и гарантиране на висо­кото качество на провежданите в съдебните центрове процедури по медиация. Съдебните центрове осигуряват организацията и условията за провеждането на процедурите по медиация по висящи съ­дебни дела, като подпомагат, координират и контролират дейността на медиаторите.

В текущия брой на ДВ се обнародва Наредба № 11 от 30 октомври 2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация.

Наредбата урежда отношени­ята, свързани с устройството и организацията на дейността на съдебните центрове по меди­ация, статута и задълженията на координатора на съдебния център, както и събирането на информация и координирането на дейността на центровете. Целта на наредбата е създаване на структура на съдебните центрове, която позволява отчитане на специфичните нужди на всеки отделен център, както и гарантира­не на високото качество на провежданите в центровете процедури по медиация.

Съдебен център по медиация се създава към всеки окръжен съд. Към всеки районен съд се създава териториално поделение на съдебния център. Териториалните поделения осигуряват условията, необходими за провеждане на процедури по медиация.

Медиаторите към съдебния център избират трима свои представители за срок от три години, които участват в организацията на дейността на центъра. Представителите на медиаторите:

  1. правят предложения за подобряване на дейността на центъра и на работата на медиаторите;
  2. изготвят становища по сигнали във връзка с дейността на медиаторите и на съ­дебния център;
  3. участват в комисията за оценка на дей­ността на медиаторите.

Коментарите са затворени.