Полезно в ДВ (бр. 93 от 07.11.2023 г.)

В брой 93 на ДВ се обнародва ПМС № 212 от 2 ноември 2023 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2024 г.

От 1 януари 2024 г. размерът на линията на бедност в страната ще е 526 лв.

Това ще позволи финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания, месечните социални помощи, финансовите помощи и средствата за превенция и реинтеграция по Закона за закрила на детето да бъдат актуализирани съобразно възможностите на бюджета.

Всяка година размерът на линията на бедност се актуализира с цел по-добро целеполагане и формулиране на социалните политики, мониторинг на прилагането им, а също и оценка на резултатите на политиките в областта на жизнения стандарт и качеството на живот на хората. Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността сред различните социални слоеве на населението, в т.ч. и на „работещите бедни“.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

В чл. 4, ал. 3 се създава изречение второ, което гласи, че към заявлението за регистрация се предоставя писмено съгласие на собственика и ползвателя, копие на свидетелство за управле­ние на моторно превозно средство (СУМПС) на ползвателя или договор за лизинг, по силата на който превозното средство се предоставя за ползване, освен ако ползвателят или негов законен представител се яви лично, като в този случай той собственоръчно подписва заявлението.

Ал. 4 на чл. 7 се изменя, като съгласно новия текст отказът от регистрация на превозни средства се отразява в националния регистър на пътните превозни средства от администра­тивния орган, издал решението за отказ.

Според изменения чл. 18 регистрацията на превозно средство се прекратява:

  1. с писмено заявление от собственика;
  2. служебно.

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от заявителя валиден квалифициран електронен подпис.

Създава се приложение № 11 към чл. 15, ал. 1, т. 7 – Протокол относно изпитване и проверка на пътно превозно средство (ППС) за възстановяване на прекратена регистрация.

Създава се приложение № 12 към чл. 37б, ал. 2 – Заявление за справка за броя на превозните средства.

Обнародвани са и изменения и допълнения в Наредба № 5 от 1.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация и Наредба № 6 от 3.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма. С тези изменения Висшият съдебен съвет привежда двете наредби в съответствие с измененията в ГПК, обнародвани в ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., сила от 1.07.2024 г., във връзка с воденето на заповедното производство в електронна форма.

Коментарите са затворени.