Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец ноември 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет – 2023 г. Необлагаеми доходи изплатени през 2023 г. Възстановяване на недължимо внесен данък при източника; Определяне на корпоративния данък; Тълкувателно решение – Обезщетение за неимуществени вреди

 Финансова практика при прилагане на икономическото законодателство по нововъзникнали казуси, които изрично не са нормативно регулирани и не са били обект на тълкуване от върховните съдилища с включени резюмета на обжалваните съдебни и ревизионни актове само в частта на тяхното обжалване.

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Реалността на доставките за законосъобразното възникване и упражняване на правото на данъчен кредит – чл. 6, ал. 1, съответно чл. 9, ал. 1, във връзка с чл. 25, чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 ЗДДС – След като получателят черпи права от доставката чрез претенцията му за право на данъчен кредит, негово задължение е да притежава документи за реалното предаване на стоката или услугата – Правото на приспадане може да бъде упражнено само във връзка с осъществена облагаема доставка и само фактурата не е достатъчна като доказателство за наличието на такава
  2. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
  3. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
  4. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
  5. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Факти и обстоятелства, които са в разрез със законовите предпоставки на правото на данъчен кредит – Фиктивно фактуриране и изискуемост на данъка, като разпоредбата на чл. 70, ал. 5 ЗДДС се явява допълнително правно основание за отказа да се признае правото на приспадане на данъчен кредит – Извършена насрещна проверка в хода на ревизията
  6. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в ЗДДС. Наличие и липса на данъчно събитие – Осъществена реална услуга по смисъла на чл. 9 ЗДДС – „Непълните фактури“ и приложението на разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 9 ЗДДС – Липсата на кадрова, техническа и материална обезпеченост на дружеството-доставчик не може да бъде основание за отказа на приходната администрация – Доказателства, установяващи обективното извършване на услугите, доказателства за тяхното предаване и получаването им
  7. Отчитане на договорите за лизинг – Начин на отчитане на приходи за целите на определяне на корпоративния данък и съответно за вида и данъчното третиране от гледна точка на ЗДДС на доставките, състоящи се в същността си в учредено срочно и възмездно право на ползване върху конкретни активи – Дали реализираните от предоставените по силата на НА права на ползване приходи, подлежат на отчитане по реда на НСС 17 „Лизинг“, поради което подлежат на облагане с корпоративен данък през съответната година, за която е уговорено плащане или по реда на НСС 38 „Нематериални активи“, поради което и подлежат на облагане в пълния им размер с корпоративен данък
  8. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  9. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Определяне на задължения за корпоративен данък в резултат на извършено увеличение на финансовия резултат на основание чл. 78, във връзка с чл. 16 ЗКПО за продадени и отдадени под наем автомобили – Корекция на декларираното намаление на СФР на основание чл. 54, ал. 1 ЗКПО от непризнати разходи за амортизации на биологичен актив и на апартамент
 • Преобразуване на търговски дружества и кооперации – специфичен режим – Данъчно третиране на вливане между свързани лица, при която се приемат пасивите на вливащото се дружество относно дължимите лихви по договор за заем – Намаляване на финансовия резултат на приемащото дружество със задълженията за лихви, като по този начин с разрешени средства е постигната увреждаща фиска цел – данъчна загуба за същото
 • Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица и разрешаване на спорове – Отказ за възстановяване на недължимо внесен данък при източника в България във връзка с доходи от лихви – Липса на изискване в СИДДО за „действителен притежател“ на дохода – Прилагане на национални разпоредби само тогава, когато се съдържат в самата спогодба

 

 1. Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 2. Служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2023 г. по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 3. УКАЗАНИЯ за попълване на Интрастат декларации
 4. Частичен данъчен кредит в Закона за данък върху добавената стойност – Признаване на частичен данъчен кредит, вместо упражненото от данъчно задължено лице пълно право на приспадане по доставки с предмет заплащане на лизингови вноски за лек автомобил и гориво

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишен финансов отчет за 2023 г. – рамка на финансово отчитане – тема от семинар
 2. Годишен финансов отчет.  Изготвяне и публикуване
 3. Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет на предприятието по МСФО
 4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 5. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода
 6. Насоки за практическо прилагане на МСФО
 7. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 8. Разработване на Годишния финансов отчет за 2023 г. и изисквания на регистрираните одитори към отчетите, подлежащи на независим финансов одит – тема от семинар
 9. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ

Труд и работна заплата

 1. Насърчаване на заетостта
 2. Насърчаване на работодатели да наемат безработни
 3. Национални програми и мерки за заетост
 4. Обучение на възрастни от Агенция по заетостта.  Придобиване на професионална квалификация
 5. Регистрация на предприятие за осигуряване на временна работа
 6. Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Месечни и еднократни помощи по Закона за закрила на детето
 2. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 3. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика

Сделки. Банки и финанси

 1. Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Бюджет и одит

 1. Възникване и прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители.  Формиране на брутното им месечно възнаграждение.  Общественото и здравното им осигуряване – Приложимост на разпоредбата на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ за обезщетяване на неимуществени вреди при незаконосъобразно прекратяване на служебно правоотношение – Липса на уреждане на правото на обезщетение за неимуществени вреди в специалните закони

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2023 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Календар за работните дни и часове за 2001 – 2024 г.
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 7. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.