Държавен вестник, брой 96 от 17.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 96 от 17.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 96 от 17.11.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за ограничаване изменението на климата
ЗАКОН за изменение на Закона за здравето
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
ЗАКОН за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Президент на Републиката

УКАЗ № 197 за награждаване на г-н Халед Ибрахим Емара – извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 от 13.11.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-1 от 02.11.2023 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 1.09.2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

Национална здравноосигурителна каса

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции
НАРЕДБА № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции
НАРЕДБА № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 18 от 3.11.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Растениевъд“
НАРЕДБА № 46 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Растениевъд“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-963 от 7.11.2023 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2023 г.
ЗАПОВЕД № ЗМФ-964 от 7.11.2023 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца за 2023 г.
ЗАПОВЕД № ЗМФ-965 от 7.11.2023 г. за утвърждаване образци на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 

Коментарите са затворени.