Полезно в ДВ (бр. 91 от 31.10.2023 г.)

В брой 91 на ДВ се изменя и допълва Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.

Приетите изменения и допълнения са във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 11 от 2023 г.), както и във връзка с решенията на ВАС (обн., ДВ, бр. 50 от 2023 г.), вследствие на които се създаде празнота в нормативната уредба по отношение на извършването на определени дейности.

С новата ал. 3 от чл. 34 от Наредбата се прецизират основанията за провеждане на санитарни и принудителни сечи. Такива сечи могат да се извършват само когато:

  1. са предвидени в горскостопански план или програма;
  2. има издадено предписание от директора на съответната регионална дирекция по горите или от съответната лесозащитна станция за тяхното провеждане;
  3. са предвидени в одобрено план-извлечение, когато няма утвърден горскостопански план или за изменение на насоката на стопанисване при утвърден горскостопански план или програма.

В текущия брой на ДВ се обнародва Постановление № 208 от 25 октомври 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.

С постановлението се одобряват допълнителни разходи/трансфери в размер от 13 982 290 лв.

Средствата се разпределят, както следва:

  1. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. – 9420 лв.;
  2. допълнителни трансфери за други це­леви разходи по бюджетите на общините за 2023 г. – 13 972 870 лв.

С предвидената сума в бюджета на Министерството на образованието и науката се планира увеличение на разходите по програмата „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование – Учение през целия живот“.

Коментарите са затворени.