Полезно в ДВ (бр. 90 от 27.10.2023 г.)

В брой 90 на „Държавен вестник“ се изменя и допълва Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Създава се нов чл. 73а, който има за цел да установи ясни правила и изисквания относно предоставянето на финансови услуги съгласно чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗПФИ. Промяната е в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 и е насочена към постигане на по-голяма яснота и прозрачност във връзка с предоставянето на финансови услуги от страна на инвестиционните посредници. Поставят се изисквания за осигуряване на повече информация с цел да се улеснят инвеститорите при вземането на важни решения и да се насърчат устойчивите инвестиции.

С новосъздадената т. 9 от чл. 77, ал. 2 се изисква от инвестиционния посредник да събира информация за предпочитанията на клиента по отношение на устойчивостта по смисъла на чл. 2, т. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565.

В текущия брой на ДВ е обнародвана Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини.

Новата наредба урежда условията и процедурата за предоставяне на средства от държавния бюджет, които ще компенсират разходите на родителите, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на деца между тримесечна и тригодишна възраст. Тази финансова подкрепа се осигурява, когато децата не могат да бъдат приети в общински или държавни детски заведения поради ограничени места.

Родителите, които желаят да се възползват от тази мярка, трябва да подадат заявление според определените срокове в наредбата в общината по постоянния адрес на детето. Заявленията могат да се подават както на хартия, така и по електронен път, съгласно законодателството за електронното управление.

Заявлението се подава в срок:

  • до 5-и ноември за периода 1 септем­ври – 31 октомври на текущата година;
  • до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
  • до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
  • до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
  • до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
  • до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 21 от 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос.

Съгласно новата редакция на ал. 2 на чл. 17, ежегодно до 31 март ИАГ изготвя национален списък на всички одобрени източници в страната в съответствие с формата на Информационната система за горски репродуктивен материал (FOREMATIS) на Комисията за горски репродуктивен материал на Европейската комисия.

Измененията имат за цел подобряване на прозрачността и достъпността на информацията за горските източници в страната, като се улесни достъпът на гражданите и заинтересованите страни до актуални данни.

Коментарите са затворени.