Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец октомври 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Финансова практика при прилагане на икономическото законодателство по нововъзникнали казуси, които изрично не са нормативно регулирани и не са били обект на тълкуване от върховните съдилища с включени резюмета на обжалваните съдебни и ревизионни актове само в частта на тяхното обжалване.

 Годишно счетоводно приключване за 2023 г. – оценка на активите и пасивите, счетоводно отчитане и оповестяване на дарения и помощ; Бюджетна процедура за 2024 г.; Материални предпоставки за правото на приспадане на ДДС; Изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Право на приспадане на данъчен кредит, когато доставчиците са новорегистрирани за целите на ДДС дружества, чиито СД по ЗДДС са подавани от един IP адрес; регистрацията им по ЗДДС е прекратена по инициатива на орган по приходите; декларирали са стопанска дейност в област различна от тази, в която са документирани доставките и др.
 2. Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци
 3. Корпоративен данък
 4. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 5. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Задължения за ДДС – Отказ на приходната администрация да признае правото на приспадане на данъчен кредит с предмет на доставките „съгласно договор за ПР дейност“ – Според органите по приходите доставките не са осъществени, тъй като е налице абсолютна симулация – Не са ценени представени писмени доказателствени средства, които са подписани само от представител на получателя, липсват материалните предпоставки на правото на приспадане по чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС
 6. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Ревизионен акт, ангажирал отговорност по чл. 177, ал. 6 вр. с ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС за издадени фактури, по които получателят е приспаднал изцяло начисленият в тях ДДС, но същият не е бил внесен от доставчика – Презумиране на знание от РЛ, че на доставчика му ще бъде извършена ревизия, с която да не му бъде признато правото на данъчен кредит по доставки на стоки и услуги, различни от процесните между тях
 7. Отчетност и документация по ЗДДС – Непризнаване на право на данъчен кредит поради липса на достатъчно данни във фактурата и придружаващите я документи – Изискване за информация, необходима за индивидуализирането на престацията – Представяне на документи едва в хода на съдебното производство
 8. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Сключване на митническо споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишно счетоводно приключване за 2023 година
 2. КРМСФО Разяснение 20 Разходи за откривни работи в производствената фаза на открита мина (в сила от 16.10.2023 г.)
 3. КРМСФО Разяснение 1: Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения (в сила от 16.10.2023 г.)
 4. КРМСФО Разяснение 10: Междинно финансово отчитане и обезценка (в сила от 16.10.2023 г.)
 5. КРМСФО Разяснение 12: Споразумения за концесия за услуги (в сила от 16.10.2023 г.)
 6. КРМСФО Разяснение 14: МСС 19 – Ограничението на актив по план с дефинирани доходи, минимални изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие (в сила от 16.10.2023 г.)
 7. КРМСФО Разяснение 16: Хеджиране на нетна инвестиция в предприятие в чужбина (в сила от 16.10.2023 г.)
 8. КРМСФО Разяснение 17: Разпределения на непарични активи към собствениците (в сила от 16.10.2023 г.)
 9. КРМСФО Разяснение 19: Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал (в сила от 16.10.2023 г.)
 10. КРМСФО Разяснение 2:  Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти (в сила от 16.10.2023 г.)
 11. КРМСФО Разяснение 21: Налози (в сила от 16.10.2023 г.)
 12. КРМСФО Разяснение 22: Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение (в сила от 16.10.2023 г.)
 13. КРМСФО Разяснение 23: Несигурност при данъчното третиране на дохода (в сила от 16.10.2023 г.)
 14. КРМСФО Разяснение 5: Права на участие във фондове за извеждане от експлоатация, възстановяване и рехабилитация на околната среда (в сила от 16.10.2023 г.)
 15. КРМСФО Разяснение 6: Задължения, възникващи от участие в специфичен пазар — отпадъци от електрическо и електронно оборудване (в сила от 16.10.2023 г.)
 16. КРМСФО Разяснение 7: Прилагане на подхода за преизчисляване на финансовите отчети съгласно МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики (в сила от 16.10.2023 г.)
 17. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане (в сила от 16.10.2023 г.)
 18. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 Плащане на базата на акции (в сила от 16.10.2023 г.)
 19. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации (в сила от 16.10.2023 г.)
 20. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности (в сила от 16.10.2023 г.)
 21. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 6 Проучване и оценяване на минерални ресурси (в сила от 16.10.2023 г.)
 22. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване (в сила от 16.10.2023 г.)
 23. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 8 Оперативни сегменти (в сила от 16.10.2023 г.)
 24. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти (в сила от 16.10.2023 г.)
 25. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 10 Консолидирани финансови отчети (в сила от 16.10.2023 г.)
 26. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 11 Съвместни споразумения (в сила от 16.10.2023 г.)
 27. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 12 Оповестяване на участията в други предприятия (в сила от 16.10.2023 г.)
 28. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 13 Оценяване по справедлива стойност (в сила от 16.10.2023 г.)
 29. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с клиенти (в сила от 16.10.2023 г.)
 30. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг (в сила от 16.10.2023 г.)
 31. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори (в сила от 16.10.2023 г.)
 32. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети (в сила от 16.10.2023 г.)
 33. Международен счетоводен стандарт (МСС) 2 Материални запаси (в сила от 16.10.2023 г.)
 34. Международен счетоводен стандарт (МСС) 7 Отчети за паричните потоци (в сила от 16.10.2023 г.)
 35. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки (в сила от 16.10.2023 г.)
 36. Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 Събития след края на отчетния период (в сила от 16.10.2023 г.)
 37. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода (в сила от 16.10.2023 г.)
 38. Международен счетоводен стандарт (МСС) 16 Имоти, машини и съоръжения (в сила от 16.10.2023 г.)
 39. Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 Доходи на наетите лица (в сила от 16.10.2023 г.)
 40. Международен счетоводен стандарт (МСС) 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавната помощ (в сила от 16.10.2023 г.)
 41. Международен счетоводен стандарт (МСС) 21 Ефекти от промените в обменните курсове (в сила от 16.10.2023 г.)
 42. Международен счетоводен стандарт (МСС) 23 Разходи по заеми (в сила от 16.10.2023 г.)
 43. Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 Оповестяване на свързани лица (в сила от 16.10.2023 г.)
 44. Международен счетоводен стандарт (МСС) 26 Счетоводство и отчитане на плановете за пенсионно осигуряване (в сила от 16.10.2023 г.)
 45. Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 Индивидуални финансови отчети (в сила от 16.10.2023 г.)
 46. Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия (в сила от 16.10.2023 г.)
 47. Международен счетоводен стандарт (МСС) 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики (в сила от 16.10.2023 г.)
 48. Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови инструменти: представяне (в сила от 16.10.2023 г.)
 49. Международен счетоводен стандарт (МСС) 33 Нетна печалба на акция (в сила от 16.10.2023 г.)
 50. Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане (в сила от 16.10.2023 г.)
 51. Международен счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи (в сила от 16.10.2023 г.)
 52. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни активи (в сила от 16.10.2023 г.)
 53. Международен счетоводен стандарт (МСС) 38 Нематериални активи (в сила от 16.10.2023 г.)
 54. Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване (в сила от 16.10.2023 г.)
 55. Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти (в сила от 16.10.2023 г.)
 56. Международен счетоводен стандарт (МСС) 41 Земеделие (в сила от 16.10.2023 г.)
 57. ПКР Разяснение 10: Държавна помощ – без специална връзка с оперативната дейност (в сила от 16.10.2023 г.)
 58. ПКР Разяснение 25: Данъци върху дохода — промени в данъчния статут на предприятието или неговите акционери (в сила от 16.10.2023 г.)
 59. ПКР Разяснение 29: Споразумения за концесия за услуги: оповестяване (в сила от 16.10.2023 г.)
 60. ПКР Разяснение 32: Нематериални активи – разходи за интернет страници (в сила от 16.10.2023 г.)
 61. ПКР Разяснение 7: Въвеждане на еврото (в сила от 16.10.2023 г.)
 62. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет
 63. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
 64. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 НА КОМИСИЯТА), примери и приложения (в сила от 16.10.2023 г.)

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 2. Осигурителни вноски – технология на разчетния процес
 3. Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

Сделки. Банки и финанси

 1. Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
 2. Деклариране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП
 3. Заявление за издаване или разширяване обхвата на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 86 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)
 4. Изпиране на пари. Вътрешни правила и контрол
 5. Мерки срещу изпиране на пари

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2024 г.
 2. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет.  Разплащания по договори
 3. Взаимодействие на общините с финансови институции и изисквания на бюджетната система.  Финансиране на бюджетен дефицит
 4. Вносна бележка (в сила от 1.10.2023 г.)
 5. Вносна бележка (платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане към бюджета (в сила от 1.10.2023 г.)
 6. Касово отчитане на придобитите дълготрайни активи чрез финансов лизинг от бюджетните организации
 7. Нареждане за теглене на пари в брой (в сила от 1.10.2023 г.)
 8. Платежно нареждане за директен дебит (в сила от 1.10.2023 г.)
 9. Платежно нареждане за кредитен превод (в сила от 1.10.2023 г.)
 10. Платежно нареждане за наличен паричен превод (в сила от 1.10.2023 г.)
 11. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2024 – 2026 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2024 г.
 12. Попълнен образец на Вносна бележка (платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане на годишен данък на физическо лице по годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
 13. Попълнен образец на Платежно нареждане за внасяне на ДДС
 14. Попълнен образец на Платежно нареждане за внасяне на здравноосигурителни вноски
 15. Съгласие за директен дебит (в сила от 1.10.2023 г.)
 16. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси
 2. Банкови сметки на НАП
 3. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
 4. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Минимална работна заплата за страната
 7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 8. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 9. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 10. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.