Нова Европейска финансова практика – октомври 2023 г.

Решения от месец октомври

дело С-146/22 от 5 октомври 2023 година

Данък върху добавената стойност — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка за някои доставки на стоки и услуги — Подобни хранителни продукти, приготвени от една и съща основна съставка — Прилагане на различни намалени ставки на ДДС — Стоки, които имат същите свойства и обективни характеристики — Стоки, придружени или не от услуги по приготвяне и предлагане от доставчика

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прилагане на две различни намалени ставки на ДДС за стоки, които имат едни и същи обективни характеристики и свойства. Принципът на данъчен неутралитет, допускащ национална правна уредба, която предвижда, че за хранителните продукти, съставени от една и съща основна съставка и задоволяващи една и съща нужда за средностатистическия потребител, се прилагат две различни намалени ставки на ДДС в зависимост от това дали се продават на дребно в магазин, или са приготвени за непосредствена консумация, доколкото тези хранителни продукти нямат аналогични характеристики въпреки основната съставка, която е обща и за двата.

Спор по повод на ставката на данъка върху добавената стойност, която се прилага за сделките по продажба на шоколадови млечни напитки, извършвани в заведения за хранене.

дело С-355/22 от 5 октомври 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Запазване на действието на национална правна уредба, несъвместима с правото на Съюза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална юрисдикция не може да приложи национална разпоредба, която я оправомощава да остави в сила някои последици от разпоредба от националното право, която е установила за несъвместима с Директива 2006/112, основавайки се на твърдяна невъзможност за връщане на недължимо събрания ДДС.

Спор относно протокол и акт за установяване на данъчно задължение и за събиране на данъка върху добавената стойност, както и глоба и лихви.

дело С-505/22 от 5 октомври 2023 година

Данък добавена стойност – Облагаеми сделки – Безвъзмездна доставка на стоки – Безплатно предоставяне на таблет или смартфон в замяна на сключването на нов абонамент за списание – Удръжки, направени за нуждите на предприятието с цел предоставяне на подаръци с малка стойност – Понятия „една-единствена доставка“ и „възмездна доставка на стоки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща система на данъка върху добавената стойност – принципите на неутралитет, равно третиране, недопускане на дискриминация и пропорционалност. Предоставянето на абонаментен подарък срещу сключване на абонамент за периодични издания представлява съпътстваща престация към основната престация, състояща се в доставка на периодични издания, която попада в обхвата на понятието „възмездна доставка на стоки“ и не трябва да се разглежда като безвъзмездно прехвърляне на стоки.

Спор по повод облагането с данък върху добавената стойност на доставка, като абонаментни подаръци, таблети или смартфони, на новите абонати на списания, които пуска на пазара.

дело С-565/22 от 5 октомври 2023 година

Защита на потребителите – Договор от разстояние – Изисквания за предоставяне на информация при договорите от разстояние и договорите извън търговския обект – Абонамент на потребител в платформа за обучение – Автоматично удължаване на договор – Право на отказ от договор

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правото на потребителя на отказ от договор, сключен от разстояние, е гарантирано само веднъж по договор за предоставяне на услуги, който предвижда първоначален безплатен период за потребителя, последван, в случай че в този срок договорът не бъде прекратен от страна на потребителя или той не упражни правото си на отказ, от платен период, който се удължава автоматично за определен срок, ако договорът не бъде прекратен.

Спор по повод искане дружество да бъде задължено да предоставя на потребителите информация за условията, срока и начина за упражняване на правото им на отказ от договор, сключен от разстояние.

дело С-286/22 от 12 октомври 2023 година

Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства – Национално законодателство, което предвижда автоматично обезщетяване на някои участници в движението по пътищата, пострадали при пътнотранспортни произшествия – Велосипед, оборудван с електрически двигател, осигуряващ помощ при въртене на педалите, с функция за ускоряване, която може да се активира само след използване на мускулна сила – Понятие „превозно средство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължение за застраховане на превозни средства. Лице, което не управлява „моторно превозно средство“. В обхвата на понятието „превозно средство“ не попада велосипед, чийто електрически двигател предоставя само помощ при въртене на педалите и който има функция, която му позволява да ускори, без да се въртят педалите, до скорост 20 km/h, като тази функция обаче може да бъде активирана едва след използване на мускулна сила.

Понятие „превозно средство“.

Спор по повод евентуалното право на застраховател в областта на трудовите злополуки, встъпил в правата на велосипедист, който се движел на велосипед с помощно електрическо задвижване, да получи обезщетение от застрахователя по застраховката „Гражданска отговорност“ на водача на автомобила, участвал в произшествието, довело до смъртта на велосипедиста.

дело С-326/22 от 12 октомври 2023 година

Защита на потребителите — Договори за потребителски кредити — Договорни права и задължения — Предсрочно погасяване — Намаляване на общите разходи по кредита за потребителя — Загуба на екземпляр от договора — Право да се получи дубликат на договора от кредитора — Прехвърляне на вземания за сумите, които банката дължи вследствие на предсрочното погасяване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Потребител може да изисква от кредитора копие от договор, както и цялата информация относно погасяването на кредита, която не се съдържа в самия договор, но е необходима, от една страна, за да се провери изчисляването на дължимата от кредитора сума поради намаляването на общите разходи по кредита вследствие на предсрочното му погасяване и от друга страна, за да се предостави възможност на потребителя евентуално да предяви иск.

Спор между Z и банкова институция във връзка с искане за получаване на документи и информация с цел събирането на вземане, на което Z е цесионер и което съответства по размер на сумата, дължима от банката поради намаляването на общите разходи по кредита вследствие на предсрочното му погасяване.

дело С-325/22 от 19 октомври 2023 година

Помощи, предоставяни от държавите членки — Възстановяване на неправомерна помощ — Замени на горски земи — Определяне на „пазарната стойност“ — Държавна помощ, отпусната на предприятия при сделките за замяна на горска земя държавна собственост срещу горска земя частна собственост — Понятие „предприятие“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предприятия бенефициери на държавна помощ. Лица, които са придобили поземлени имоти чрез засегнатите от решение сделки за замяна на горски земи и които използват тези поземлени имоти за целите на икономическа дейност. Критерии, позволяващи да се определи размерът на държавна помощ, получена при придобиването на поземлени имоти чрез замяна на горски земи.

Спор по повод на искане за възстановяване на държавна помощ, получена при замяна на горски земи.

съединени дела С-207/22 – С-267/22 и C-290/22 от 26 октомври 2023 година

Икономическа и парична политика – Надзор на финансовия сектор на Европейския съюз – Пруденциален надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници – Предприятие, чиято дейност е да придобива дялови участия – Понятие „финансова институция“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прилагане на данъчното освобождаване само за „финансовите институции“. Холдингови дружества. Управление на дялови участия в предприятия, които не подлежат на надзора и на пруденциалните изисквания, приложими към банковите или финансовите дейности. Предприятие, чиято дейност е да придобива дялови участия в дружества, които не извършват дейност във финансовия сектор, не попада в обхвата на понятието „финансова институция“.

Спорове по повод на налагането на гербов налог върху кредитните операции.

дело С-331/21 от 26 октомври 2023 година

Забрана на картелите – Разграничение между вертикално и хоризонтално споразумение – Потенциална конкуренция – Ограничение на конкуренцията с оглед на целта или с оглед на резултата – Споразумение между доставчик на електроенергия и търговец на дребно на стоки за широко потребление, стопанисващ хипер- и супермаркети – Клауза за неизвършване на конкурентна дейност – Либерализиране на пазара за доставка на електроенергия – Понятия „потенциална конкуренция“ и „ограничение на конкуренцията с оглед на целта“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Либерализация на пазара за доставка на електроенергия. Предприятие, което управлява мрежа от търговци на дребно на стоки за широко потребление, трябва да се счита на електроенергийния пазар за потенциален конкурент на доставчика на електроенергия, с когото е сключило споразумение за партньорство, съдържащо клауза за неизвършване на конкурентна дейност. Споразумение за търговско партньорство, сключено между две предприятия, действащи на различни продуктови пазари, които не се намират нагоре или надолу по веригата един спрямо друг, не попада в обхвата на категориите „вертикални споразумения“ и „споразумения за представителство“, когато цели да благоприятства развитието на продажбите на продуктите на тези две предприятия.

Понятия „потенциална конкуренция“ и „ограничение на конкуренцията с оглед на целта“.

Спор относно глоби, наложени поради сключване на антиконкурентно споразумение.

Коментарите са затворени.