Държавен вестник, брой 91 от 31.10.2023 г.

Държавен вестник, брой 91 от 31.10.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 91 от 31.10.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 188 за награждаване на г-н Халид бин Камал Факих – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Саудитска Арабия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 от 25.10.2023 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на финансите за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 от 25.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 от 25.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 от 25.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 от 25.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 г.

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
НАРЕДБА № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
ЗАПОВЕД № РД-05-707 на НСИ от 23.10.2023 г. за определяне праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2024 г.
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12 на НЗОК от 10.02.2016 г. за утвърждаване на Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. декември 2023 г.

 

Коментарите са затворени.