Държавен вестник, брой 90 от 27.10.2023 г.

Държавен вестник, брой 90 от 27.10.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 90 от 27.10.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 от 23.10.2023 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места
РЕШЕНИЕ № 746 от 23.10.2023 г. за прекратяване на неприсъствен конкурс за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – кварцмонцонити, от находище „Вълчаново“, област Бургас, обявен с Решение № 477 на Министерския съвет от 2001 г.

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос
НАРЕДБА № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
НАРЕДБА № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

 

Коментарите са затворени.