Държавен вестник, брой 89 от 24.10.2023 г.

Държавен вестник, брой 89 от 24.10.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Брой 89 от 24.10.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани чрез помощ „de minimis“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 от 19.10.2023 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавния авиационен оператор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 на МС от 23.02.2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 на МС от 4.05.2023 г. за създаване на Център за спешна медицинска помощ по въздуха
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 от 19.10.2023 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на енергетиката за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за подпомагане на земеделски стопани за компенсиране на част от разходите за вода за напояване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 от 19.10.2023 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 от 20.10.2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 342 на Министерския съвет от 2021 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 на МС от 15.10.2021 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация

Министерство на околната среда и водите

ПРИЛОЖЕНИЕ А към Конвенция Минамата относно живака, изменена от Конференцията на страните на четвъртото й заседание (СОР 4)
КОНВЕНЦИЯ МИНАМАТА относно живака
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ на приложения А, Б и/или В на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители с включване на нови химични вещества в тях
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ на приложения А и/или Б на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители с включване на нови химични вещества в тях
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Приложение III на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)
КОНВЕНЦИЯ относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Приложение III на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)
КОНВЕНЦИЯ относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Приложение III на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)
КОНВЕНЦИЯ относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Приложение III на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)
КОНВЕНЦИЯ относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Приложение III на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)
КОНВЕНЦИЯ относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Приложение III на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)
КОНВЕНЦИЯ относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди
НОВО ПРИЛОЖЕНИЕ VII на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие в международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)
КОНВЕНЦИЯ относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Приложение III на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)
КОНВЕНЦИЯ относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Приложение III на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)
КОНВЕНЦИЯ относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди

Министерство на културата

ПРОГРАМА за културно сътрудничество между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата, спорта и туризма на Социалистическа република Виетнам за периода 2024 – 2026 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-111 от 16.02.2022 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1495/32-561632 от 19.09.2023 г. за определяне на изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни

 

Коментарите са затворени.