Държавен вестник, брой 88 от 20.10.2023 г.

Държавен вестник, брой 88 от 20.10.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 88 от 20.10.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие
ЗАКОН за биологичното разнообразие
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за администрацията
ЗАКОН за администрацията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
ЗАКОН за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за допълнение на Закона за администрацията
ЗАКОН за администрацията

Президент на Републиката

УКАЗ № 192 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 49-ото Народно събрание на 5 октомври 2023 г., и мотивите към указа

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9 от 10.10.2023 г. по конституционно дело № 14 от 2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 от 17.10.2023 г. за приемане на Наредба за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели
НАРЕДБА за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели
НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
ПРАВИЛНИК за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури
НАРЕДБА № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни
НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Поправки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 на МС от 5.10.2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 335 на БНБ от 20.07.2023 г. за пускане в обращение, считано от 20.11.2023 г., сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване „Цар Михаил III Шишман“ от серията „Средновековни български владетели“

 

Коментарите са затворени.