Полезно в ДВ (бр. 81 от 26.09.2023 г.)

В брой 81 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.

Промените в текста са направени с оглед прецизиране на отделни разпоредби.

В член 6 е добавена нова алинея 7, съгласно която при връчване на талона за изследване лицето ще се предупреждава, че до вземане на биологични проби за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози не следва да употребява алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.

С направената редакция се очаква да се постигне по-голяма яснота на нормите, съответно да се повиши ефективността и ефикасността при прилагането на Наредба № 1.

В настоящия брой на ДВ се изменя Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

Наредбата урежда размера и начина на определяне на командировъчните средства за времето на задграничния мандат на служителите в задграничните представителства на Република България, дългосрочно командировани при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба.

Направените изменения са свързани с определянето на по-високи базисни размери на дневните командировъчни пари във валута, които служителите ще получават при дългосрочно командироване в чужбина, съгласно приложение №1 от наредбата, които имат отношение и към средствата за покриване на учебни такси, наеми на жилища, медицинско обслужване, здравно осигуряване и допълнителните командировъчни средства за дългосрочно командированите служители.

 

 

Коментарите са затворени.