Полезно в ДВ (бр. 79 от 15.09.2023 г.)

В брой 79 на “Държавен вестник” се изменя Наредба № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи.

Целта на направената промяна е Наредба № 8121з-1010 да бъде приведена в съответствие с настъпилите щатно-структурни промени в териториалните звена на Главна дирекция „Гранична полиция“, с което ще се даде възможност служителите в отдел „Гранично наблюдение“ към дирекция „Граничен контрол“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ при изпълнение на специални задачи да използват тактическа униформа като работно облекло за служебно ползване. Това ще допринесе за по-дълготрайното ползване на получаваното от тях специално лятно/зимно униформено облекло.

Очаква се също поддържане на външен вид на служителите, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, съобразен с нормативните изисквания.

С Решение № 593 от 8 септември 2023 г. са приети Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2022 година и Националната статистическа програма за 2023 година.

Акцент в приетия отчет е поставен върху нови изследвания, методологии и данни, публикувани за първи път като „Изследване на насилието, основано на пол“, допълнителния модул за социалното включване и условията на живот към наблюдението на домакинските бюджети, използването на административни регистри за получаване на данни за детските градини и училищата, както и за индекси на цени на жилищата и показатели за продажби на жилища.

Националната статистическа програма за 2023 г. включва план за провеждане на статистическите изследвания от Националния статистически институт и органите на статистиката.

По-важните нови изследвания и европейски проекти на НСИ през 2023 г. са:

– Ревизиране на данните за населението към 31.12 и прогнози за населението;

– Профилиране на многонационални групи предприятия с национално значение;

– Координация и докладване на статистически данни за оценяване на напредъка по Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН;

– Интегрирана статистика на земеделските стопанства през 2023 г. (IFS2023);

– Подобряване на хармонизирания индекс на потребителските цени;

– Провеждане на Европейска олимпиада по статистика за ученици 2022/2023 г. в България и международен конкурс за статистически плакат.

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.