Полезно в ДВ (бр. 75 от 1.09.2023 г.)

В брой 75 на “Държавен вестник” се изменя Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.

С промените в Наредба № 5, в която се определя държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка се прецизират и оптимизират очакваните резултати, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка; задълбочава се практическата приложимост на придобитите знания и умения в процеса на обучение по отделните учебни предмети. Очаква се това да доведе до повишаване на постижимостта на заложените в отделни учебни програми резултати от обучението, което е свързано с подобряване на качеството на образователния процес, като цяло.

Актуализирането, оптимизирането и прецизирането на държавните образователни стандарти ще допринесе до синхронизиране на определените изисквания от стандарта с промените в учебните програми по класове и предмети и в крайна сметка ще повиши ефикасността от обучението на учениците. Основната цел е формиране на компетентности в учебния процес, ориентирани към практическо приложение на придобитите знания и умения и успешна личностна реализация в съвременното общество.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

Със задна дата, считано от 1 януари 2023 г. се променят минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти.

Минималната основна работна заплата на директор е 2082 лв., а на заместник-директор – 1926 лв.

Минимална основна работна заплата на учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ е в размер на 1709 лв.

 

 

Коментарите са затворени.