Държавен вестник, брой 76 от 05.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 76 от 05.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 76 от 05.09.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 от 31.08.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 от 31.08.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 от 31.08.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 от 31.08.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 от 31.08.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 от 31.08.2023 г. за допълнение на Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с Постановление № 262 на Министерския съвет от 2009 г.
НАРЕДБА за Единната информационна система за противодействие на престъпността
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 от 31.08.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2020 г.
НАРЕДБА за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 от 31.08.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове и по мерки за компенсиране на претърпени щети от неблагоприятни климатични събития
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 от 31.08.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одоб- рени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 31.08.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 от 31.08.2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 от 01.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 от 01.09.2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на мобилизация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 от 01.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Технически операции“ за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 от 01.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 на МС от 31.07.2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и на максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
НАРЕДБА № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР
НАРЕДБА № 8121З-1060 от 26.09.2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на вътрешните работи
Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № РД-06-10 от 24.08.2023 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които трябва да разполагат стратегическите обекти по § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на закона

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа
НАРЕДБА № 31 от 4.10.2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 8442 от 22.08.2023 г. по административно дело № 4920 от 2023 г.
РЕШЕНИЕ № 1502 от 10.02.2023 г. на ВАС по адм. д. № 3185/2022 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

Коментарите са затворени.